БСП: Бедността е най-сериозният проблем на България

БСП: Бедността е най-сериозният проблем на България

Социалистите работят за консолидация на леви, центристки и патриотични партии срещу порочния модел на управление на ГЕРБ

Темата за бед­ността е най-сериозната тема в Бъл­гария. Има стигма върху пуб­лич­ното говорене по тази тема. А тя се прев­ръща в проб­лем и за национал­ната сигур­ност, защото бед­ността ражда мар­гинализация, дори изк­люч­ване на цели социални групи“. Това заяви членът на ИБ на БСП Атанас Зафиров пред БСТВ. Той припомни, че днес от БСП са провели втора среща, този път екс­пер­тна, в раз­ширен кръг между пар­тии в лявото прос­т­ран­с­тво и неп­равител­с­т­вени организации по темата доходи и неравен­с­тва.

 „Вчера се съб­рахме и нап­равихме много пол­зот­ворна и смис­лена дис­кусия, установихме, че  ни събират много повече неща от тези, които ни раз­делят. Ще излезем с обща позиция от тази среща“, комен­тира още Зафиров по повод дис­кусията на над 30 леви, цен­т­рис­тки и пат­риотични пар­тии и НПО на тема „Доходи и неравен­с­тва”. По думите му темите, обсъдени по време на дис­кусията, ще бъдат пред­с­тавени пред общес­т­вото. Той припомни, че този фор­мат остава отворен и за други леви фор­мации: „Надявам се, че ще прерасне в крачка към кон­солидацията на лявото политическо прос­т­ран­с­тво.“

Зафиров под­черта, че не е дос­татъчно един­с­т­вено екс­пер­тно говорене по темата за доходи и неравен­с­тва, а са необ­ходими радикални мерки за смяна на модела, което по мнението му минава през смяната на нас­тоящото управ­ление.

Свилен­ски: В дър­жавата се случ­ват само коруп­ционни скан­дали

След като премина извън­ред­ното положение и влязохме в извън­ред­ните епидемични мерки, в дър­жавата не се случва нищо друго освен коруп­ционни скан­дали. Фак­тите и обс­тоятел­с­т­вата ни насоч­ват към нашите обос­новани съм­нения за коруп­ционни прак­тики, които са се случ­вали в Бъл­гария и които носят щети за дър­жав­ния бюджет. Какво имам пред­вид – 700 млн. лв. невенесени в бюджета, кон­с­татирани именно от дър­жав­ните органи, шкаф­чета с бан­к­нотите от 500 евро, злат­ните кюл­чета. Ние каз­ваме, че дър­жав­ността я няма – тя е срутена. От месеци и години живеем от скан­дал в скан­дал. Затова внасяме нов вот на недоверие“. Това каза зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БТВ.

По неговите думи коруп­цията е  вплетена в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, а в инс­титуциите се вкарва чрез наз­начаване на неком­петен­тни служители и посочи за пример арес­тите в екологич­ното минис­тер­с­тво.

Ще проведем преговори с други пар­ламен­тарни групи и с независимите депутати, с извън­пар­ламен­тарни сили и другата сед­мица ще внесем нашите мотиви за вота на недоверие“, заяви Свилен­ски.

По думите му този, който взима под­куп, е също тол­кова виновен кол­кото този, който го дава. „Искаме инфор­мацията за коруп­ционни схеми да се проверява от дър­жав­ните органи – вярна ли е или не. Има прокуратура, след­с­т­вие, МВР – тези органи трябва да работят и да си свър­шат работата, а не само да гледат в президен­т­с­ката инс­титуция. Важно е да се мери с еднакъв аршин и в едната, и в другата посока“, категоричен е  Георги Свилен­ски.

Зам.-председателят на БСП в пар­ламента съобщи, че левицата ще внесе пред­ложение за две анкетни комисии – едната да раз­с­ледва лип­с­ващите 700 млн. лв. от хазарта в дър­жав­ната хазна и другата – казуса с дър­жав­ното учас­тие в увеличаването на капитала на Първа инвес­тиционна банка. Финан­сирането на ПИБ Свилен­ски комен­тира така: „140 млн. лв. на бъл­гар­с­ките данъкоп­латци са подарени на една банка, без ясна визия защо се прави. Платена е два пъти по-голяма цена от бор­совата. Борисов обяс­нява, че ще бъдат откупени с лих­вите, но Борисов бърка лихви с дивиденти. А  това откупуване го няма никъде в решението. Така че тук става дума за чисто ощетяване. Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие, която трябва да помага на мал­кия и сред­ния биз­нес, стана банка за помагане на олигар­сите – вед­нъж даде 70 млн. на колек­тор­ска фирма, сега 140 млн. на банка“.

Аз съм кан­дидат за пред­седател на град­с­ката организация на БСП в София. Имам немалко номинации от район­ните кон­ферен­ции, за което благодаря на другарите от тези райони. Приемам ги с уважение, отговор­ност и ангажимент, защото считам, че БСП-София има нужда от ново ръковод­с­тво. Считам, че този, който бъде изб­ран за пред­седател трябва да нап­рави така, че БСП-София да е по-критична опозиция и да е по-непримирима към коруп­цион­ните схеми в общината. Нужна е промяна“, каза още Георги Свилен­ски.