Омбудсманът иска бързо разследване на полицейското насилие

Според законодателството е необходимо да се изследва пропорционалността при използването на физическа сила от органите на реда

Омбуд­с­манът Диана Ковачева изп­рати препоръка до вът­реш­ния минис­тър Младен Маринов, с която поиска задъл­бочено, без­п­рис­т­рас­тно и ефек­тивно раз­с­лед­ване на сиг­налите, в които се твърди за неп­равомерно упраж­нена сила от полицейски служители при задър­жането на протеста в цен­търа на София на двамата граж­дани – Евгени Мар­чев и Димитър Педев, съоб­щиха от кабинета на омбуд­с­мана.

Обръщам се към Вас по повод раз­п­рос­т­ранените в медиите кадри и получена жалба до инс­титуцията, от които е видно, че по време на протеста на 10.07.2020г. в столицата, спрямо граж­дани има съм­нения за неп­равомерно упот­ребена физическа сила от страна на органите на полицията. Особено обез­покоителни са пуб­ликуваните видеоматериали, на които се вижда как голям брой полицейски служители упраж­няват физическа сила, пише омбуд­с­манът. Със заповед на Диана Ковачева от 13 юли 2020 г., понедел­ник и на база на жал­бата до инс­титуцията, общес­т­веният защит­ник раз­пореди на екипа на Национал­ния преван­тивен механизъм незабавна проверка в Първо и трето СДВР и 03РУСДВР. От особена важ­ност е изяс­няването на причините двете лица да не бъдат приведени в бол­нични заведения още след пър­вите прег­леди, при които е кон­с­татирано сериозно влошено здравос­ловно със­тояние, под­чер­тава омбуд­с­манът. Доц. Ковачева нас­тоява за задъл­бочено раз­с­лед­ване за неп­равомерна упот­реба на сила от страна на органите на полицията при задър­жането и на двамата граж­дани, да й бъде предос­тавена пълна, нав­ременна и точна инфор­мация, включително всички документи, съб­рани в хода на провер­ката, както и запис от камерите за видеонаб­людение за периода на задър­жането им, намиращи се съот­ветно в двете районни управ­ления на МВР.

Доц. Диана Ковачева обръща внимание, че кон­с­титуцион­ната роля на омбуд­с­мана като правозащит­ник е „да очер­тае пред органите на властта кон­с­титуцион­ните и международно-правни гаран­ции за спаз­ването на правата на човека, както и правозащит­ните стан­дарти, установени в прак­тиката на Европейс­кия съд за правата на човека в Страс­бург.

Омбуд­с­манът под­чер­тава, че съг­ласно европейс­ките и меж­дународ­ните стан­дарти и бъл­гар­с­кото законодател­с­тво е необ­ходимо да се изс­ледва дали е налице пропор­ционал­ност при изпол­з­ването на физическа сила и помощни сред­с­тва от правоох­ранител­ните органи. Съг­ласно този прин­цип упот­ребената сила следва да е строго съот­вет­с­т­ваща на пос­тигането на закон­ната цел.