Ренета Инджова: Оставка по най-бързия начин. Връщане назад няма!

Не мога да бъда в обув­ките на премиера, затова го призовавам по най-бързия начин да подаде оставка, да раз­пусне узур­пирания от него пар­ламент, защото той е убежището, което гласува за неговото оставане. След това оставка да подаде глав­ният прокурор на страната.

Това заяви бив­шият служебен министър-председател Ренета Инджова пред бТВ. По думите й всеки ден от началото на протес­тите е пред Минис­тер­ски съвет.

“Страната ни през пос­лед­ния месец се намира във всички цен­т­рални и най-важни световни медии с един и същ профил — чек­ме­джета с пари, оръжие на бюрото. “Той (Бойко Борисов) с нищо не нап­рави усилие да покаже, че това е аран­жировка”, изтъкна тя. 

“Виж­дам, че те са тол­кова раз­г­невени и тол­кова е насъб­рана обидата от без­п­равието, от роб­с­кия начин на живот, че няма да се спрат”, допълни Инджова. 

Според нея инс­титуциите са узур­пирани от прокуратурата. 

Инджова обясни, че в началото на протес­тите може би е имало повече въз­рас­тни хора, но с нап­ред­ването на времето младите са преоб­ладавли. 

“Това са и деца, които след­ват в чуж­бина и тези, които се връщат и тези, които са източ­никът на инвес­тиции в Бъл­гария. Други няма освен тези, които работят навън и носят пари. И те сега остават без пер­с­пек­тива”, заяви тя.