Корнелия Нинова по повод тиражиран компромат: Медийна бухалка срещу непослушните

Във Фейс­бук лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова категорично отрече тиражиран срещу нея ком­п­ромат в жълти проп­равител­с­т­вени издания: „Днес раз­б­рах от пуб­ликации на една определена медийна група, че член на БСП имал род­нина, който има хотел в Гър­ция, който всъщ­ност бил мой.

Нес­копосаният опит за ком­п­ромат е лъжа от пър­вата до пос­лед­ната дума.

Нямам хотел нито в Гър­ция, нито другаде.

Ето това е медий­ната бухалка срещу непос­луш­ните.

Изп­ращам този текст до същите медии. Мерило за жур­налис­тичес­ката етика и стан­дарти ще бъде дали ще го пуб­ликуват като право на отговор.

Независимо от това и понеже се боря за правова дър­жава и вър­ховен­с­тво на закона, вед­нага завеж­дам дело за тази пуб­ликация.

Когато спечеля делото парите ще даря за благот­ворителни цели”, заяви лидер­ката на БСП..