Дора Янкова е новата председателка на жените-социалистки

Дора Янкова е новата председателка на жените-социалистки

Бъл­гар­с­ките жени не сме мисирки, а съзидателна сила.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред национал­ната кон­ферен­ция на Обединението на жените социалис­тки. “Не пренеб­рег­ваме ролята на мъжете , но и не приемаме унизител­ното и обидно отношение. Ние сме образовани, доказали се в професиите си, градим семейс­тва и отг­леж­даме децата си“, каза още тя. Нинова благодари на социалис­т­ките от цялата страна за актив­ната им работа в защита на  дос­тъпно здравеопаз­ване и май­чиното здраве, образование за всяко дете, младите семейс­тва и за Закона за въз­рас­т­ните хора. Тя ги поз­д­рави за благот­ворител­ните акции в помощ на самотни, бедни, на деца и хора с увреж­дания. Тя благодари на досегаш­ния пред­седател на Обединението на жените социалис­тки Катя Николова и поз­д­рави новия пред­седател Дора Янкова – дъл­гогодишен кмет на с. Мом­чиловци и Община Смолян и депутат и член на ръковод­с­т­вото на БСП.


ЗЕМЯ чес­тити на Дора Янкова избора на отговор­ния пост на лидер на жените-социалистки и й желае здраве, дръз­новение и много успех в благород­ното дело на интег­рацията на бъл­гар­с­ките жени в бит­ката за социална дър­жава!