Общо 28 приватизационни сделки са проверени от Прокуратурата

От Вър­хов­ната касационна прокуратура съоб­щиха, че при тях са пос­тъпили материалите по след­ващите 14 приватизационни сделки, дан­ните за които са проверени от Дър­жавна аген­ция “Национална сигур­ност“. Така общият брой на проверените приватизационни сделки вече дос­тигна 28, съоб­щиха от Темида, цитирани от БНТ. Припом­няме ви, че в края на януари 2020 г., след въз­лагане от глав­ния прокурор Иван Гешев, ДАНС започна извър­ш­ването на мащабна проверка на приватизацион­ния процес в Бъл­гария. Пред­мет на провер­ката са сключените приватизационни сделки и пред­п­риетите дейс­т­вия по осъщес­т­вяването на след­п­риватизацион­ния им кон­т­рол. В резул­тат на извър­шените дейс­т­вия, пър­воначално до глав­ния прокурор е изп­ратен док­лад, съдър­жащ инфор­мация за 14 приватизационни сделки, които се отнасят до приватизираните дружес­тва с най-големи активи — “Арсенал“ ЕАД; “Асарел – Медет“ ЕАД; “Химко“ АД; “Кремиковци“ АД; “Неф­тохим“ АД; “Промет“ ЕООД; “Соди“ ЕАД; “Сомат“ ЕАД; “ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД; “Елаците — Мед“ ЕАД; “Параход­с­тво Бъл­гар­ски мор­ски флот“ ЕАД; “Плама“ АД; “БТКЕАД; “Ремонт верижни машини“ ЕООД. На базата на предос­тавената инфор­мация прокурори от ВКП и Вър­ховна админис­т­ративна прокуратура извър­ш­ват анализ в три аспекта — наказателно-правен с оглед данни за извър­шени прес­тъп­ления и въз­мож­нос­тите за наказателно прес­лед­ване, гражданско-правен с оглед основания за атакуване на сдел­ките поради пороци при сключ­ването им и административно-правен с оглед основания и въз­мож­ности за оспор­ване на управ­лен­с­ките актове в хода на приватизацион­ния процес.

След прик­люч­ване на работата на прокурорите общес­т­веността ще бъде инфор­мирана за установеното и въз­мож­ното пред­п­риемане на пос­лед­ващи дейс­т­вия.