Каракачанов обеща пари за кораби и самолети

Каракачанов обеща пари за кораби и самолети

До октом­ври ще бъде завър­шен Стратегичес­кия прег­лед на отб­раната, каза пред жур­налисти минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, а до края на годината ще прик­лючи проек­тът за модер­низиране на сухопът­ните войски, пише БТА. Минис­търът отк­лони въп­росите за протес­тите с мотива, че не желае да комен­тира политика, когато е във военни обекти и училища. Но за сметка на това заяви, че в бюджета са заложени пари за кораби и самолети, комен­тира Топновини.бг. Нямам основание да смятам, че няма да имаме пари. Парите са заложени в бюджета и за корабите, и за самолетите. Не трябва да имаме проб­лем, каза още Каракачанов, който учас­тва в тър­жес­т­вения ритуал по връч­ване на дип­ломите на випуск „Добруджански-2020“ на Военна академия „Г.С. Раков­ски“.