БСП-София: „Топлофикация” дължи обяснения за неизгодни сделки с ток

БСП-София: „Топлофикация” дължи обяснения за неизгодни сделки с ток

Топ­лофикация дължи обяс­нения за тър­говията с ток, смятат от БСП-София.

Чер­вените общинари излязоха със специална дек­ларация, в която се казва:

“Ние, общин­с­ките съвет­ници от „БСП за Бъл­гария“ в Столич­ния общин­ски съвет, сме силно обез­покоени от изнесените данни в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво за извър­шени неп­роз­рачни и неиз­годни сделки от „Топ­лофикация София“ ЕАД на Бъл­гар­с­ката независима енер­гийна борса.

Самата хипотеза, че е въз­можно да се тър­гува произ­ведената от дружес­т­вото елек­т­роенер­гия под пазар­ните цени, е смущаваща.

А на фона на финан­совото със­тояние на „Топ­лофикация София“, която на прак­тика е във тех­нически фалит, неиз­годни сделки могат да доведат до реална зап­лаха за фун­к­ционирането му през след­ващия отоп­лителен сезон. Подобна съдба на най-голямото топ­лофикационно дружес­тво в Бъл­гария пряко зас­т­рашава енер­гий­ната сис­тема на страната. Не става дума само за стотиците хиляди софиянци — абонати на дружес­т­вото, а за цялата дър­жава.

Ето защо, общин­с­ките съвет­ници от БСП, нас­тояваме, в най-спешен порядък, да бъде свикано извън­редно заседание на Пос­тоян­ната комисия по инженерна инф­рас­т­рук­тура и енер­гийно планиране на СОС, на което да бъде изс­лушано ръковод­с­т­вото на дружес­т­вото и изпъл­нител­ния дирек­тор Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров.

На това заседание да бъде пред­с­тавена цялата инфор­мация за цитираната в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво сделка от 16 юли 2020 г., включително и кой е тър­говецът, с който е сключен „двус­т­ран­ният договор“. На общин­с­ките съвет­ници да бъде предос­тавена детайлна справка – по месеци, за извър­шените през 2019 и 2020 г. сделки за продажба и покупка на елек­т­роенер­гия от „Топ­лофикация София“ ЕАД – количес­тва, цени и кон­т­рагенти по договорите.“