НС ще проверява сделката с акциите на ПИБ

Народ­ното съб­рание прие пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“ за съз­даването на временна комисия по повод придобиването от „БЪЛ­ГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗ­ВИТИЕАД на акции от капитала на „ПЪРВА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКААД.

Пред­ложението за съз­даване на временна комисия по въп­роса е предиз­викано от поредицата скан­дални операции на „БЪЛ­ГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗ­ВИТИЕАД, крещящо противоречащи с целите и мисията на един­с­т­вената дър­жавна банка у нас. БСП споделя ост­рата реак­ция на бъл­гар­с­ката общес­т­веност по повод на решението на Минис­тер­с­кия съвет и ръковод­с­т­вото на „БЪЛ­ГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗ­ВИТИЕАД за „допъл­ване“ на капитала на „ПЪРВА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКААД с парите на данъкоп­лат­ците в раз­мер на 140 милиона лева. Скан­дален е фак­тът, че фак­тически покуп­ната цена се оказва два пъти по-висока от пазар­ната и то при положение, че на два пос­ледователни аук­циона „ПЪРВА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКААД не успя да прив­лече нито един друг чужд или вът­решен инвес­титор.