Корнелия Нинова за Деня на народните будители: Всяко време ражда своите смели пазители на духа

Корнелия Нинова за Деня на народните будители: Всяко време ражда своите смели пазители на духа

Нужна е държавна грижа за българската духовност, категорични са социалистите

В свое съоб­щение по повод Деня на народ­ните будители във Фейс­бук лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова

На всички бъл­гари, смелост и кураж

Чес­тит праз­ник на народ­ните будителите.

Ако се заг­ледаме назад в историята си, ще видим, че всички наши будители са имали едно общо качес­тво — смелост. Едни с перото, други със словото, а трети — с оръжието са въс­тавали срещу неп­рав­дите, апатията и роб­с­т­вото.

Всяко време ражда своите смели пазители на духа – интелек­туалци, учени, писатели, учители, кул­турни дейци, лекари, творци. Общото между всички тях е неп­римиримост към нес­п­равед­ливостта и любов към свободата. За тях е нашата приз­нател­ност и благодар­ност, особено днес, когато сме изп­равени пред нови предиз­викател­с­тва като народ.

Древ­ните рим­ляни имат една мъд­рост — “Трябва да запазим присъс­т­вие на духа и при най-тежки обс­тоятел­с­тва”.

На всички бъл­гари, смелост и кураж.

На всички знайни и нез­найни будители, пок­лон.

И нека заедно дър­жим високо бъл­гар­с­кия дух”, пише лидер­ката на БСП.

В Дек­ларация на социалис­тите по повод праз­ника се казва: „

Денят на народ­ните будители! Ден на почит към онези, които са пробуж­дали народа ни чрез слово и оръжие, които са воювали за вярата, езика и свободата ни! Това са хора на духа, на перото, на книгата, прос­ветители и борци за национално освобож­дение. Това са велики бъл­гари, като Паисий Хилен­дар­ски, Соф­роний Врачан­ски, Неофит Рил­ски, Неофит Боз­вели, братя Димитър и Кон­с­тан­тин Миладинови, Георги Раков­ски, Васил Лев­ски, Христо Ботев, Иван Вазов, Григорий Цам­б­лак, Кон­с­тан­тин Кос­тенечки, Владис­лав Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рил­ски, Георги Стой­ков Раков­ски, Стефан Кара­джа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чин­тулов и много други.

Към тези славни имена днес, всеки от нас добавя хората, които носи в сър­цето си цял живот – тези, които са го научили да чете и пише, да знае историята си, да цени свет­лината на знанието, да помни и предава бъл­гар­с­ките традиции и кул­турни цен­ности!

За първи път Денят на будителите се отбелязва през 1909 година. В официал­ния праз­ничен кален­дар влиза през 1922 година, когато след Пър­вата световна война народът е обез­куражен, икономиката плаща тежки репарации, общес­т­вото е в криза, а младите бъл­гари се лутат в тър­сенето на цен­ности. Изб­ран е денят на Свети Йоан Рил­ски с пос­вещение на всички бъл­гари, доп­ринесли за пробуж­дането и раз­витието на бъл­гар­с­кия дух. Защото, както казва тогава Стоян Омар­чев­ски пред Народ­ното съб­рание: ”Те са мал­ките и големите, знай­ните и нез­най­ните, които не са оставили никога народ­ните идеали да бъдат пом­рачени, надеж­дата и вярата за тях­ното пос­тижение да угас­нат. Те са живата и вечна връзка между миналото, нас­тоящето и бъдещето, те са без­с­мър­т­ната гаран­ция, че нашият народ ще прес­кочи всички съд­боносни изпитания и ще оцелее….Първата наша грижа е да обър­нем пог­леда на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало…“

Думи, казани преди почти 100 години, но особено актуални днес, когато са неп­рес­танни опитите да се изопачи и фал­шифицира историята ни, да се под­мени стой­нос­т­ната бъл­гар­ска литература в учеб­ниците на децата ни с политически корек­тни тек­с­тове със съм­нителна стой­ност – явления, на които БСП се противопос­тавя категорично. Днес все по-силно се усеща необ­ходимостта от общес­т­вена и финан­сова под­к­репа, от дър­жав­ническа грижа на политичес­ките водачи към бъл­гар­с­ката наука и кул­тура. Тази позиция ПГ на „БСП за Бъл­гария” е отс­тоявала винаги, чрез всички пар­ламен­тарни механизми.

Точно сега жиз­неноважни за нацията са пос­тиженията на бъл­гар­с­ките учени – отк­риватели; учителите; преподавателите; дей­ците на кул­турата, за да можем ние, бъл­гарите, да опазим своята национална иден­тич­ност в един мощно глобализиращ се свят. За да опазим кул­тур­ната ни памет, за да не унива духът ни, за да не допус­нем без­духовно бъдеще!

Чес­тит праз­ник на всички съв­ременни будители!

Чес­тит праз­ник на всички бъл­гари!”