Здравният министър се зарече: Няма да има прошка за абсолютно никого

Здравният министър се зарече: Няма да има прошка за абсолютно никого

Ако тол­кова нямаме лекари, ще вляза в пар­ламента да призова депутатите, да съб­лекат кос­тюмите си и да влезем да лекуваме заразените пациенти, заяви проф. Ангелов

От събота вечер на територията на София проб­лем с бол­нич­ните легла няма, увери пред Би Ти Ви здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. Той не може да въз­п­риеме факта, че в положение, в което има заповед на здрав­ния минис­тър за спиране на плановите операции, в същото време бол­ниците да нямат въз­мож­ност да раз­к­рият допъл­нителни легла, комен­тира Нюз.бг. Няма да има прошка за абсолютно никого. След като има свободни легла, няма планови пациенти и операции, трябва да се раз­к­риват мак­симален брой легла, категоричен беше проф. Ангелов. Не може бол­ниците да обяс­няват, че щом няма планова дей­ност, да не раз­к­риват легла за коронавируса. Не може в една бол­ница, когато няма планова дей­ност, да няма желаещи да се включат в лечението на пациенти, заразени с коронавирус, недоумява здрав­ният минис­тър. Проф. Ангелов изтъкна, че страхът не може да ни води във взимането на решения. В големите лечебни заведения да каз­ват, че няма желаещи да се включат в лечението на COVID, остава нераз­бираемо за мен. Трябва да се вкара законова промяна, че щом като са полагали Хипок­ратовата клетва, трябва да я изпъл­няват. Не може някои да се счита за галеник и да каже, че няма да влезе в лечеб­ното заведение. Ако тол­кова нямаме лекари, аз ще вляза в пар­ламента да призова бъл­гар­с­ките депутати, да си съб­лекат кос­тюмите и да влезем да лекуваме заразените пациенти, изтъкна той.

Професорът почерта, че ако сегаш­ните мерки се спаз­ват от всички, нещата ще си дой­дат на мяс­тото. Нали уж един­с­т­вото прави силата, къде е тази сила в момента? Не може в една дис­котека да се пуши нар­гиле, да се заобикалят правилата и да се казва, че няма коронавирус, ядоса се минис­търът. Здрав­ният минис­тър даде да се раз­бере, че има кон­т­рол върху здрав­ната сис­тема и увери, че щом се завърне на работа в понедел­ник, ще извърши проверки във всички лечебни заведения в София. Щом има бол­ница за активно лечение и има заповед на здрав­ния минис­тър за 10% от лечеб­ното заведение за COVID-19, това трябва да бъде факт, нас­тоя Ангелов. Не е време да праз­нуваме и да ходим по молове, рес­торанти, по почивки. Натис­кът върху сис­темата е огромен, но ако въл­ната е огромна и се увеличава като снежна топка слизаща от планината, няма да можем да я овладеем, предуп­реди здрав­ният минис­тър. Проф. Ангелов посочи, че който нарушава правилата на здрав­ния минис­тър, значи не е за тази сис­тема. Не мога да се съг­лася, че ще има нераз­б­рал дирек­тор, който си прави свои правила, ядоса се той. Проверка на Чет­върта град­ска бол­ница в София ще бъде нап­равена и тя ще докаже, че няма никакви нарушения. Правилата са еднакви за всички и те ще се спаз­ват. Не може някой да чака в линей­ката, а трябва да му се правят изс­лед­вания, снимка, преценка на със­тоянието му и ако е за бол­ница, ще бъде нас­танен, обясни здрав­ният минис­тър. Екипите на Спешна помощ са осигурени, увери Ангелов и отчете, че само в петък са извър­шени 414 повик­вания, а в събота — над 200. Ситуацията е нап­рег­ната, имаме нужда от още линейки, призна здрав­ният минис­тър.

Той не може да приеме, че по телефона трябва да бъде лекуван пациент и да му се дава терапия. По отношение на бър­зите тес­тове започва организация за отпус­кане на сред­с­тва в Цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ. Национал­ният цен­тър за заразни и паразитни болести ни дават инфор­мация, че бър­зите тес­тове не могат да бъдат алтер­натива на ПСР тес­товете, пот­върди минис­тър Ангелов.