Висока медийна награда за Георги Готев в Деня на народните будители

Висока медийна награда за Георги Готев в Деня на народните будители

Съюзът на бъл­гар­с­ките жур­налисти удос­тои нашият колега и голям приятел на в. ЗЕМЯ, издателят на EUROACTIV Бъл­гария и един от водещите европейски политически наб­людатели и поз­навач на процесите в Европейс­кия съюз и европейс­ките инс­титуции Георги Готев с прес­тижна наг­рада. Във Фейс­бук той написа: „Благодаря на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти, че днес, в Деня на народ­ните будители, ме удос­тои с наг­радата за бъл­гар­ска медия в чуж­бина. Много съм благодарен на СБЖ за нашето сът­руд­ничес­тво. През април 2019 г. СБЖ беше мяс­тото, където обявих плановете си да съз­дам EURACTIV Бъл­гария, като бъл­гароезична медия, част от европейс­ката мрежа на Юрак­тив. Днес EURACTIV Бъл­гария завоюва позиции на бъл­гар­с­ката медийна сцена, като искам да изтъкна приноса на екипа ни. Всички колеги зас­лужават наг­радата наравно с мен”, написа Георги Готев.

ЗЕМЯ чес­тити високото отличие на Георги Готев. Желаем му здраве и дръз­новение в защитата на благород­ната кауза да търси истината и да отс­тоява свобод­ното слово. Вяр­ваме, че неговият баща, големият бъл­гар­ски жур­налист и дъл­гогодишен главен редак­тор на ЗЕМЯ Горан Готев щеше да бъде изк­лючително горд от успеха на Георги Готев!