След 20 години бавене стартира издаването на електронни направления

Към 11.00 часа са издадени близо 200 елек­т­ронни нап­рав­ления за без­п­латен PCR тест, като 100 общоп­рак­тикуващи лекари са се въз­пол­з­вали от тази въз­мож­ност. Това каза пред жур­налисти при пред­с­тавянето на новата сис­тема за издаването им заместник-министърът на здравеопаз­ването Жени Начева, предаде аген­ция „Фокус“.

Доб­рата новина е, че имаме пок­ритие на територията на цялата страна и са много малко облас­тите, за които няма инфор­мация, че са издадени такива нап­рав­ления. След 20 години отлагане, очак­ване и анализи можем да се пох­валим с тази малка първа стъпка, която нап­равихме в елек­т­рон­ното здравеопаз­ване, а именно пър­вият опит да въведем елек­т­рон­ното нап­рав­ление в областта на медико-диагностичните дей­ности.