Почина Минчо Йовчев – бивш партиен ръководител в Стара Загора

Почина Минчо Йовчев – бивш партиен ръководител в Стара Загора

На 78 годишна въз­раст почина Минчо Йов­чев – дъл­гогодишен стопан­ски, пар­тиен и дър­жавен деец. Това съоб­щиха от БСП-Стара Загора и от Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз, в които до сет­ните си дни той бе отдаден член и активист.

Минчо Йов­чев е роден е на 27 фев­руари 1942 г. в Мъг­лиж. През 1966 година завър­шва Мин­ния инс­титут в Ленин­г­рад. Работи като тех­нолог в Обединените заводи „Фрид­рих Енгелс“ в Казан­лък. От 1968 година е член на БКП, отдаде над половин век от зем­ния си път на социалис­тичес­кия идеал. От 1967 до 1971 г. е начал­ник на отдел и заместник-директор на Обединеното пред­п­риятие „Хид­рав­лика и пнев­матика“. Между 1971 и 1975 е заместник-генерален дирек­тор на ДСО „Хид­рав­лика“, по-късно е сек­ретар по промиш­леността на Град­с­кия комитет на БКП в Казан­лък. През 1978 – 1980 г. е първи заместник-председател на Изпъл­нител­ния комитет на ОНС в Стара Загора, а от 1980 оглавява Общин­с­кия комитет на БКП в града на розите. От 1984 г. е първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на БКП в Стара Загора. След окруп­няването на окръзите оглавява Облас­т­ния комитет на БКП в Хас­ков­ска област (бив­шите окръзи Хас­ково, Стара Загора, Кър­джали). Непос­ред­с­т­вено след промяната на 10 ноем­ври 1989 г. е изб­ран за член на Полит­бюро на ЦК на БКП и за заместник-председател на Минис­тер­с­кия съвет и минис­тър на новосъз­даденото минис­тер­с­тво на индус­т­рията и тех­нологиите. След 1990 година работи в час­т­ния сек­тор и се отдава на активна обществено-политическа работа в защита на социалис­тичес­ката идея и истината за годините на съзиданието на социал­ната дър­жава, в чието изг­раж­дане той е вложил своите идеали, сили и знания.

През 1990 година става член на Вис­шия съвет на БСП. На 12-ия Кон­г­рес на БКП през 1981 г. е кандидат-член, а на 13-ия Кон­г­рес през 1986 г. е член на ЦК на БКП. Народен пред­с­тавител в Деветото НС (19861990 г.).

За Минчо Йов­чев топли думи изказаха от Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз: „Дъл­гът и отговор­ността са основата на неговия харак­тер, на духов­ния му мир, на дъл­гия и съдър­жателен трудов път, на отношението му към общес­т­вото и към социалис­тически идеал! Дълг и отговор­ност към нашата Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия, пат­риотичен дълг към Бъл­гария, дълг към хуман­ната и величава антифашис­тка идея!Дълг и отговор­ност към хората с които работи и общува, на които предава своите знания, опит и морал!”.

Пок­лон пред паметта на Минчо Йов­чев!