Внимание! Властта пък търси вратички за отлагане на изборите

Внимание! Властта пък търси вратички за отлагане на изборите

Избори по време на пан­демия са предиз­викател­с­тво. Необ­ходими са мерки, които да поз­волят провеж­дане на изборите и ограничаване на въз­мож­ността за заразяване“. Това каза пред БНР Алек­сан­дър Анд­реев, пред­седател на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК).

Според него е необ­ходимо увеличаване на зап­лащането за членовете на сек­цион­ните избирателни комисии.

Под­виж­ните избирателни кутии не поз­воляват на хора под каран­тина да гласуват. Гласуване по пощата, ранно гласуване, изпол­з­ването на елек­т­ронни уст­ройс­тва са алтер­нативни начини в други дър­жави, но ние трябва да се съоб­разяваме с нашия Изборен кодекс. Необ­ходима е законодателна промяна“.

В предаването „Неделя 150“ Анд­реев допълни:

Гласуването по пощата изис­ква актив­ната регис­т­рация на избирателите, за да получат пред­варително докумен­тацията, свър­зана с гласуването. Логиката на това гласуване е раз­лична от тази в Бъл­гария. Това обаче не пречи законодателят да прецени дали е въз­можно в нашата страна“.

По думите му избирател­ната актив­ност пред­вид пан­демич­ната ситуация не може да се прог­нозира.

Той припомни, че на 7 декем­ври, понедел­ник, изтича срокът за подаване на заяв­ления по общес­т­вената поръчка за дос­тавка на машини за гласуване.