Корнелия Нинова: БСП има алтернативен Национален план за възстановяване и устойчивост

Корнелия Нинова: БСП има алтернативен Национален план за възстановяване и устойчивост

Единна сис­тема, обединяваща пазарите на сел­с­кос­топан­ска продук­ция с плат­форма за елек­т­ронна тър­говия за дос­тъп на фер­мерите до пазарите и големите тър­гов­ски вериги, е една от идеите на социалис­тите

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, членове на Изпъл­нител­ното бюро и на Национал­ния съвет на БСП, ръковод­с­т­вото на Пар­ламен­тар­ната група, депутати, пред­с­тавители на Младеж­кото обединение и евродепутати обсъдиха Национал­ния план за въз­с­тановяване и устой­чивост на Бъл­гария, изгот­вен от правител­с­т­вото. “От този план зависи раз­витието на страната ни в след­ващите 10 и повече години. Той ще се изпъл­нява от след­ващото правител­с­тво и е много важно какво има в него”, под­черта лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти Кор­нелия Нинова и акцен­тира, че този план трябва да очер­тае струк­тур­ните проб­леми пред страната, да под­реди приоритетите и да пред­ложи кон­к­ретни стъпки за тях­ното решаване. „В документа, изгот­вен от правител­с­т­вото, няма нищо такова. Той е сбор от отделни проек­тни идеи, без връзка помежду им. Няма стратегически пог­лед. Няма връзка с национал­ната бюджетна политика”, каза още Нинова и обърна внимание на факта, че в плана лип­с­ват реални показатели за рас­теж на БВП, инвес­тиции, работни места, доходи, произ­водител­ност, тех­нологично обнов­ление, социално включ­ване. „Не можем да поз­волим отиващото си правител­с­тво на Борисов да пред­с­тави този слаб план в Европейс­ката комисия. Това ще лиши Бъл­гария от въз­мож­ности за икономически рас­теж, увеличаване на доходите, реформи в здравеопаз­ване и образование”, категорична е Кор­нелия Нинова. Тя обяви, че БСП е изгот­вила алтер­нативен план, който стъпва на дигитализация, зелена икономика, борба с неравен­с­т­вата и с коруп­цията.

Той стъпва на стратегичес­кия документ “Визия за Бъл­гария“ и пред­вижда промени в модела на здравеопаз­ване и образование, промени в областта на екологията, изг­раж­дане на интелиген­тни градове, зелена икономика, борба с демог­раф­с­ката криза и коруп­цията”, заяви лидерът на социалис­тите и припомни част от алтер­натив­ния план на БСП, който обх­ваща:

1. Елек­т­ронна здравна карта и здравно досие, съдър­жащи данни за раз­мера на здрав­ните вноски на всеки, колко пъти и къде е лекуван, от кого и колко е струвало.

2. Единна елек­т­ронна образователна сис­тема с инфор­мация за всеки ученик и студент в кое училище учи, колко, колко отсъс­т­вия има, кой му преподава, колко често то оценява.

3. Единен елек­т­ронен данъчен регис­тър, обединяващ инфор­мация за имущес­т­вото, доходите, които има едно лице и помощите, които получава.

4. Национална елек­т­ронна сис­тема по заетостта, свър­з­ваща всички бюра по труда на територията на страна с данни за без­работицата по области, тър­сещите работа и тър­сещите социални помощи.

5. Единна инфор­мационна сис­тема, обединяваща пазарите на сел­с­кос­топан­ска продук­ция с плат­форма за елек­т­ронна тър­говия за дос­тъп на фер­мерите до пазарите и големите тър­гов­ски вериги.

6. Национален елек­т­ронен позем­лен регис­тър, с който се решава въп­роса с т. нар. “бели” и “чер­вени” петна в земеделието, кой взема суб­сидии, за какво ги получава, количес­тво произ­ведена продук­ция.

В зак­лючение учас­т­ниците в срещата взеха решение да пред­с­тавят в близ­ките сед­мици пред медиите пред­ложенията на БСП за включ­ване в Национал­ния план за въз­с­тановяване и устой­чивост на Репуб­лика Бъл­гария.