Властите отчетоха “крехки признаци“, че епидемията отслабва

Властите отчетоха “крехки признаци“, че епидемията отслабва

Здрав­ните власти отчетоха първи крехки приз­наци, че епидемията започва да отс­лабва по време на редов­ния си брифинг вчера.

За пос­лед­ните 7 дни озд­равелите от COVID-19 инфек­ция у нас са 16 872 души, а само за тази сед­мица те са 11 405. Тези числа са надеж­дата в бит­ката, която продъл­жава да указва натиск върху здрав­ната сис­темата, каза здрав­ният минис­тър, цитиран от Медияпул.

По показателя 14-дневна заболеваемост Бъл­гария е на 9-о място в Европейс­кия съюз с 554 на 100 000 заболели. На Бал­каните сме на трето място, заяви проф. Тодор Кан­тар­джиев, дирек­тор на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести. По отношение на 14-дневната смър­т­ност Бъл­гария е с показател 27,5 на 100 000 население — на 2-ро място в ЕС и Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво. Но хубавото в цялата работа е, че в момента в нашата страна се бележи през пос­лед­ните 10 дни слаба, крехка тен­ден­ция за намаляване на общия брой на случаите, което в никаква степен не бива да намали нашата бдител­ност и да нап­рави така, че нещата да тръг­нат в обратна посока, заяви Кан­тар­джиев. Много е крехка кривата на намаляване на заболеваемостта и е много рано да правим как­вито и да било изводи за пос­тигане на успех. Остават ни 10 дни до 21 декем­ври, в които трябва заедно да пос­тиг­нем успеха, за който говорим при въвеж­дането на мер­ките, каза от своя страна Ангелов.

Той отчете, че 52% от лег­лата за пациенти с неус­лож­нени форми на коронавирус са заети. Заетостта на интен­зив­ните легла е 42%. Вчера в страната бяха отчетени 3328 нови случая на коронавирус за пос­лед­ните 24 часа, докато броят излекуваните е 3050.

Нап­равени са 8578 PCR теста, което означава, че заразените са 38,7% от тес­т­ваните. Така общият брой на заразените с коронавирус от началото на пан­демията у нас вече е 171 493, от които активни са 94 132. Броят на излекуваните е 72 078. На лечение в бол­ниците засега са 6998 души, от които 544 в интен­зивни отделения. Починалите лица с доказана коронавирусна инфек­ция са общо 5283, като 127 са смър­т­ните от пос­лед­ните 24 часа. Продъл­жава да се увеличава броят на заразения медицин­ски пер­сонал и той вече дос­тига 7445 души от началото на пан­демията. От тях 2516 са лекари, а 2420 — медицин­ски сес­три. Актив­ните случаи на медици към момента са 3590, от които на домашно лечение са 3362, в лечебни заведения са 228, в интен­зивни струк­тури са 27. Натис­кът е огромен. Според едни мер­ките са либерални, според други — не, а трети не вяр­ват в същес­т­вуването на вируса, предуп­реди здрав­ният минис­тър. Ангелов припомни, че вирусът изненадва всички прог­нози и “всички сбър­каха“.

Пред­паз­вам се от категорични мнения, заяви минис­търът. Следим всяка една тен­ден­ция, в Бъл­гария, в и извън Европейс­кия съюз. Ситуацията е много динамична, тя изис­ква едно над­лъг­ване с вируса, така че да го победим. Надеж­дата идва с вак­сините, заяви още Ангелов, цитиран от Медияпул.