Корнелия Нинова за 2021 г.: Най-важни са надеждата, промяната, сигурността и справедливостта

Корнелия Нинова за 2021 г.: Най-важни са надеждата, промяната, сигурността и справедливостта

Най-благородната и вдъхновяваща цел е добруването ни като народ. Тя е възможна, категорична е лидерката на БСП

Изп­ращаме една тежка година за всяко бъл­гар­ско семейс­тво и за всички ни като общес­тво. Година, изпъл­нена с критични моменти на страх и несигур­ност в домовете ни, и нес­табил­ност в дър­жавата. Но 2020 година ни даде и много примери на вдъх­новяващи истории, себеот­рицание и героизъм“, написа пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в страницата си във Фейс­бук на финала на отиващата си година.

Освен тъж­ната кон­с­татация, поуките и мотивиращото поведение на много от сънарод­ниците ни през изминалите 12 месеца, които Нинова не под­мина в пред­новогодиш­ния си пост, лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти се обърна  с благодар­ност към хората:

Благодаря на всички, които се бориха с това непоз­нато за нашата страна и света предиз­викател­с­тво. На всички, които бяха на първа линия, на всички, които всеки ден отиваха на работ­ните си места, на тези, които бяха зат­ворени вкъщи, бащи и майки, баби и дядовци, деца и младежи, на всички, които се бореха за оцеляване и тър­сеха спасение за близ­ките си“.

Кор­нелия Нинова изрази надежда: „Днес много семейс­тва са раз­делени за праз­ниците. Дано това повече никога не се пов­таря“. 

Пред­седателят на БСП показа увереност за идните дни, опирайки се на основополагащи цен­ности: „Човекът, а и общес­т­вото ни, сме уст­роени така, че винаги да се стремим към по-добро. В този стремеж за нас най-важни са надеж­дата, промяната, сигур­ността и справед­ливостта“.

 

Пер­с­пек­тивата пред бъл­гарите Кор­нелия Нинова очерта така: „През новата година имаме нови задачи за промяна на здрав­ния модел, раз­витие на социал­ната сис­тема, за рес­тарт на произ­вод­с­т­вото и икономиката, за политики с грижа за хората, в които никой няма да бъде оставен сам. Имаме нужда от цел и посока. Няма по-благородна и вдъх­новяваща цел от доб­руването ни като народ. Тя е въз­можна. Знам, че ще се справим“, категорична е тя.

Пред­седателят на БСП пожела на бъл­гар­с­ките граж­дани: „Желая чес­тита, мирна и здрава Нова година на всички бъл­гари у дома и по света“.   

Ето пъл­ния текст на обръщението:

“Изп­ращаме една тежка година за всяко бъл­гар­ско семейс­тво и за всички ни като общес­тво. Година, изпъл­нена с критични моменти на страх и несигур­ност в домовете ни, и нес­табил­ност в дър­жавата. Но 2020 година ни даде и много примери на вдъх­новяващи истории, себеот­рицание и героизъм.

Благодаря на всички, които се бориха с това непоз­нато за нашата страна и света предиз­викател­с­тво. На всички, които бяха на първа линия, на всички, които всеки ден отиваха на работ­ните си места, на тези, които бяха зат­ворени вкъщи, бащи и майки, баби и дядовци, деца и младежи, на всички, които се бореха за оцеляване и тър­сеха спасение за близ­ките си.

Днес много семейс­тва са раз­делени за праз­ниците. Дано това повече никога не се пов­таря. 

Човекът, а и общес­т­вото ни, сме уст­роени така, че винаги да се стремим към по-добро. В този стремеж за нас най-важни са надеж­дата, промяната, сигур­ността и справед­ливостта.

През новата година имаме нови задачи за промяна на здрав­ния модел, раз­витие на социал­ната сис­тема, за рес­тарт на произ­вод­с­т­вото и икономиката, за политики с грижа за хората, в които никой няма да бъде оставен сам.

Имаме нужда от цел и посока. Няма по-благородна и вдъх­новяваща цел от доб­руването ни като народ. Тя е въз­можна.

Знам, че ще се справим.

Желая чес­тита, мирна и здрава Нова година на всички бъл­гари у дома и по света.“