Президентът Румен Радев: Имаме нужда от лидерство, което да демонтира порочния управленски модел!

Президентът Румен Радев: Имаме нужда от лидерство, което да демонтира порочния управленски модел!

Да имаме дър­зостта, вдъх­новението и решимостта да сбъд­нем онази промяна, за която коп­неят сър­цата на милиони бъл­гари, заяви дър­жав­ният глава в навечерието на Новата 2021 година

Скъпи съотечес­т­веници,

Минути ни делят от 1 януари – новото начало, което тази година повече от всякога  очак­ваме.

Бъл­гария и светът изп­ращат една трудна и раз­ломна година. Преживяваме пан­демия, в която  загубихме скъпи хора. Преминахме мъчителна адап­тация към нов начин на живот – на работа, учене и общуване.

Пър­вата ми мисъл днес е към бъл­гарите, които пос­рещат праз­ника самотни и в недоимък,  опечалени и обез­верени. Към хилядите лекари, сес­три и санитари, които понесоха тежестта на сполетялото ни бед­с­т­вие. Към дежур­ните от всички служби в новогодиш­ната нощ. В дни на кризи и изпитания, всеки от нас може да усети радостта от доб­рото, сторено на ближ­ния. Такива периоди сполетяват всеки от нас и е важно сил­ните да под­к­репят пос­т­радалите с раз­биране и грижа, с внимание и жест, с материална и човешка съп­ричас­т­ност.

През 2020-а животът напомни на всички нас колко струват свободата, солидар­ността и човещината. Бъл­гария и светът мъчително преос­мис­лят заб­лудите от епохата на егоизма.

Но 2020-а бе и годината на бъл­гар­с­кото събуж­дане. Хиляди заявиха волята си да сложат край на лъжата, без­законието и коруп­цията.

Брат­с­т­вото на поч­тените хора се роди на площадите. Бърка онзи, който мисли, че то е угас­нало.

Героите на граж­дан­с­ката доб­лест са неп­римиримите хора, които месеци не спират да отс­тояват свободата и закона по площадите, храб­рите бъл­гари, които в мал­ките градове не се уплашиха да излязат срещу мес­т­ните дерибеи, студен­тите, които заявиха, че Бъл­гария трябва да бъде европейска демок­рация. Онези дос­тойни бъл­гари в инс­титуциите, в съда и в медиите, които въп­реки натиска, останаха верни на прин­ципите и истината.

Антимафиот­с­кият кон­сен­сус обединява милиони чес­тни бъл­гари у нас и зад граница, а нес­п­равянето с пан­демията, разорението на мал­кия биз­нес, бед­ността и ширещото се без­п­равие само пот­вър­диха неот­лож­ната нужда от радикална промяна.

През 2021-ва година два пъти ще отидем на избори. Организацията им трябва да гаран­тира здравето и правото на глас на всеки бъл­гарин. Недопус­тими са как­вито и да било оправ­дания за отлагане на машин­ното и дис­тан­цион­ното гласуване. Общес­т­вото ни вече се организира срещу фал­шификациите на вота.

Имаме нужда от лидер­с­тво. Лидер­с­тво, което не само да изведе страната от дъл­боката здравна, икономическа и социална криза и от пан­демията на страха, но и да започне демон­тажа на пороч­ния управ­лен­ски модел; да укрепи дър­жав­ността и закон­ността; да пресече краж­бите; да издигне образованието, здравеопаз­ването, науката и кул­турата в истин­ски приоритет, а човека – в основна цен­ност; да поеме смело към утреш­ния ден, към европейс­кото ни бъдеще, към модер­низация и ускорен рас­теж на икономиката и доходите; да въз­върне авторитета на дър­жавата; да защити красивата ни природа; да утвърди поч­теността, знанието и ком­петен­т­ността в управ­лението на Бъл­гария.

 

В куража, волята и друж­ните ни усилия е ключът към успеха.

 

Народът ни е надживял много изпитания. Дър­жавата ни невед­нъж е въз­к­ръс­вала за нов живот. Оставили сме ярка диря в кул­турата, науката и спорта. Невед­нъж сме изумявали света с дарованията си. Вяр­вам, че пред­с­тои да раз­гър­нем съзидател­ната енер­гия, която нашият талан­т­лив народ носи в гените и харак­тера си.

Здраве и благос­ловена година на всеки от вас, скъпи сънарод­ници!

Пожелавам ви година, в която да имаме дър­зостта, вдъх­новението и решимостта да сбъд­нем онази промяна, за която коп­неят сър­цата на милиони бъл­гари.

Сега е времето!

Да ни е чес­тита новата 2021-а година!