Намаляват заболелите от COVID-19 у нас в първите дни на новата година

Намаляват заболелите от COVID-19 у нас в първите дни на новата година

Над 1100 излекувани при 340 заразени, отбелязва статистиката

Нарас­т­ват положител­ните резул­тати при случаи, установени с антиген тест. За едно денонощие новите случаи са 340, от тях с PCR са отк­рити 181, останалите са при изс­лед­ване с бърз, антиген тест.

Именно това бе и причината да се вземе решение той да бъде включен в свод­ката, като целта е да се прос­леди реал­ният брой заразени.

Доб­рата новина е, че се запазва тен­ден­цията за намаляване на положител­ните случаи на коронавирус у нас. Все така по-нисък се запазва и броят на хос­питализираните пациенти, както и на тези в интен­зив­ните отделения.

В момента в бол­ница са 4786, а в интен­зивни отделения — 458. В срав­нение с предиш­ния месец броят им дейс­т­вително е намалял значително.

Именно това и бе причината да се вземе решение за въвеж­дане на по-строги мерки у нас — за раз­товар­ването на бол­нич­ната сис­тема. Радос­тна е и новината за броя на излекуваните за пос­лед­ните 24 часа — те са 1124. Починалите за денонощие у нас са 40.

Раз­п­ределението по области е, както следва: Благоев­г­рад — 4; Бур­гас — 9; Варна — 18; Велико Тър­ново — 2; Видин — 15; Враца — 16; Габ­рово — 4; Доб­рич — 12; Кюс­тен­дил — 10; Ловеч — 3; Мон­тана — 6; Пазар­джик — 11; Пер­ник — 6; Плевен — 21; Плов­див — 18; Раз­г­рад — 1; Русе — 23; Силис­тра — 2; Сливен — 17; Смолян — 8; София област — 19; София (град) — 94; Стара Загора — 2; Хас­ково — 6; Шумен — 8; Ямбол — 5.

Близо 82 милиона са случите на коронавирус в световен мащаб от началото на пан­демията, показ­ват дан­ните на Светов­ната здравна организация.

 Драс­тичен спад както на броя на заразените, така и на починалите и ден по-рано — в пър­вия ден на Новата година.

Мер­ките, които бяха взети за недопус­кане на заразата дейс­т­вително дават резул­тат и това си личи с всеки изминал ден.

Броят на новите случаи на коронавирус тогава отбеляза спад и като абсолютно число, и като процент.

 

За 1 януари са отчетени 274 нови случая, т.е. 772 по-малко на дневна база – на 31 декем­ври те бяха 1 046.

Нап­равени са обаче 2 447 теста, т.е. 3 292 по-малко на дневна база. Така процен­тът на положителни проби бележи сериозен спад — от 18,22% вчера до 11,19 на сто днес.

За деня е имало 616 антигенни теста, от които положителни 114 т.е. 18,5%. За срав­нение, вчера сут­ринта процен­тът на положителни проби при антиген­ните тес­тове бе 14,05 на сто — 302 положителни при нап­равени 2148 теста. PCR тес­товете са 1 831, като положител­ните са 160 т.е. 8,73%.

КАРЕ:

Учениците до 4 клас се връщат в клас, по-големите учат дис­тан­ционно до 31 януари

ЗЕМЯ припомня, че минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев издаде заповед относно продъл­жаване на обучението от раз­с­тояние в елек­т­ронна среда за учениците от 5-и до 12-и клас в периода от 4 януари 2021 г. до 31 януари 2021 г. Това съоб­щават от Регионал­ното управ­ление на образованието в София-град на дирек­торите на столич­ните училища.

Заповедта на минис­тър Въл­чев е за всички ученици в страната от 5-и до 12-и клас и е издадена във връзка с изменение и допъл­нение на заповед на проф. д-р Кос­тадин Ангелов — минис­тър на здравеопаз­ването, относно удъл­жаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Бъл­гария до 31 януари 2021 г.

Той уточ­нява, че заповедта се издава поради необ­ходимост от пред­п­риемане на мерки за ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на COVID-19, с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, на педагогичес­ките специалисти и на другите служители в училищата.

Учениците от 1-и до 4-и клас се връщат за присъс­т­вено обучение в училищата от 4 януари 2021 г.