Предложиха нов член на ВСС

Предложиха нов член на ВСС

Пред­седателят на Камарата на следователите Стефан Пет­ров е пред­ложен за член на ВСС, съоб­щиха от прес­цен­търа на съвета, инфор­мира БТА. Кан­дидатурата е била внесена на 30 декем­ври 2020 г.

ВСС е в процедура по избор на нов член, тъй като в края на октом­ври 2020 г. почина юрис­тът и член на Прокурор­с­ката колегия Евгени Диков. Номинации за нов член на ВСС могат да се правят до 12 януари. Глав­ният прокурор Иван Гешев наг­ради пос­мър­тно Евгени Диков с „Почетен знак на Прокуратурата“, припомни „Нова телевизия”.

Стефан Пет­ров е пред­ложен от 62-ма следователи от НСлС и от Окръж­ните след­с­т­вени отдели. Според тях Пет­ров притежава “необ­ходимите лични, професионални и нрав­с­т­вени качес­тва“.

Той започва професионал­ният си път в Окръжен след­с­т­вен отдел в Силис­тра през 1989 г., като пос­ледователно заема длъж­нос­тите на ръководител и дирек­тор. От 2004 г. е следовател в отдел 02 “Криминален“ в Национал­ната след­с­т­вена служба. В периода от 03.10.2007 г. до 03.10.2012 г. е член на Вис­шия съдебен съвет.