ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

Изпъл­нител­ното бюро на БСП ще пред­ложи на НС на БСП Георги Гер­гов да бъде изк­лючен от БСП. Това се случи след приемане на док­лада на работ­ната група, оглавена от Крис­тиан Вигенин, съз­дадена по повод противоус­тав­ното свик­ване на заседание на Облас­т­ния съвет в Плов­див, чийто пред­седател е Гер­гов, съобщи прес­цен­търа на БСП. Сред мотивите са грубо нарушаване на уставни норми, касаещи задъл­женията на пар­тий­ните членове. С поведението си Гер­гов уронва прес­тижа на пар­тията, не работи за осигуряване на общес­т­вена под­к­репа на политиката й и за утвър­ж­даване на доб­рото й име. Съз­дадената работна група проведе срещи с Бюрата на общин­с­ките и район­ните пар­тийни организации в Плов­див и областта, на които бе обсъдено със­тоянието на организациите, тен­ден­циите в със­тава им, резул­татите от проведените в пос­лед­ните години избори. Обсъдиха се и взаимодейс­т­вието на Облас­т­ния съвет с пар­тий­ните организации, както и отношението към нередовно проведеното заседание на Облас­т­ния съвет.

Работ­ната група се срещна с пред­седатели на пар­тийни организации и редови социалисти, които пред­с­тавиха своята гледна точка за дей­ността на пар­тий­ното ръковод­с­тво там и ролята и авторитета на БСП в съот­вет­ните общини. Бяха проведени и срещи с пред­с­тавители на свалените от регис­т­рация дис­кусионни клубове в Плов­див “Георги Кир­ков“ и “Лява автен­тич­ност“. Работ­ната група се запозна и с пос­тъпилите в Национал­ния съвет и ОПКК сиг­нали и писма в пос­лед­ните години. Пред­с­тои НС на БСП да се произ­несе по пред­ложението на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, прието на 05.01. 2021 г.