Симов: Репресията срещу честната журналистика ще се засилва

Симов: Репресията срещу честната журналистика ще се засилва

Отказът Джулиан Асанж да бъде екстрадиран в САЩ е едно от най-важните решения, заяви журналистът и депутат от БСП

Съдеб­ният отказ за екс­т­радиция на Джулиан Асандж е едно от най-важните решения на които ще станем свидетели през нашия кратък и бурен живот. Реп­ресията срещу истин­с­ката жур­налис­тика не е спряла и вероятно ще се засилва в близко време, но станахме свидетели на едно миничудо.

Това комен­тира във Фейс­бук жур­налис­тът и депутат от БСП Алек­сан­дър Симов по повод вчераш­ното решение на съда във Великоб­ритания.

Ето какво написа още Алек­сан­дър Симов:

Анг­лийс­кият съд не се огъна на политичес­кия съд и спаси един истин­ски приятел на Бъл­гария като Асандж.

Защо каз­вам, че е приятел на Бъл­гария ли?

Защото, дами и гос­пода, благодарение на него ние знаем една раз­тър­с­ваща история и тя е свър­зана с човек, който в пос­лед­ните дни се опит­ват да ни набутат в гър­лата като идеален потен­циален премиер на Бъл­гария — Николай Младенов.

От имей­лите на Хилъри Клин­тън, които точно Асандж нап­рави пуб­лично дос­тояние, ние знаем какви ги е вър­шила тази одиозна фигура в качес­т­вото си на вън­шен минис­тър на Борисов. И така — оказва се, че в момента, в който пър­вото правител­с­тво на ГЕРБ реши, че ще зат­вори окон­чателно проекта АЕЦ “Белене“ през 2012 година пър­вата работа на “нашия“ вън­шен минис­тър е да си строши краката от бър­зане, за да инфор­мира американ­ците за това решение. При това той няма привилегията да го съобщи пряко на тогаваш­ния дър­жавен сек­ретар Хилъри Клин­тън, а го казва на един от многоб­рой­ните й замес­т­ници. Рапор­тува. Док­ладва. „Задачата е изпъл­нена“.

Именно от този имейл научихме, че основ­ната причина за посещението на Клин­тън у нас не е била да раз­вива отношенията между двете дър­жава, а един­с­т­вено и само да прик­лючи проекта за “Белене“. И вижте как медиите ни са отразили визитата й у нас — в инфор­мациите в тях за “Белене“ почти не се говори. Защото това е зад­кулисието и мизерията на голямата политика.

Съжалявам всички дребни душици и кан­дидати за лакеи, които виж­дат в пус­кането на такава инфор­мация “кремъл­ски проект“. Това е автен­тична жур­налис­тика. Хора като Асандж тег­лят историята нап­ред, защото той сляпо вярва, че правител­с­тво, което крие тайни няма как да работи в интерес на хората. Можем само да му благодарим за това. Защото така имаме някаква пред­с­тава каква светла лич­ност ще се опит­ват да ни продават като бъдещ спасител на Бъл­гария”, написа социалис­тът.