Държавният глава: Не виждам законова, организационна и логистична готовност на изпълнителната власт за предстоящите избори

Държавният глава: Не виждам законова, организационна и логистична готовност на изпълнителната власт за предстоящите избори

Явно шеметните предизборни обиколки на премиера му пречат да се ориентира в същността на консултациите, заяви президентът Радев

Не виж­дам законова, организационна и логис­тична готов­ност за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори. Посочих дос­татъчно рано въз­можно най-ранната дата, за да има мобилизация в работата на инс­титуциите, но до момента виж­дам само обещания, заяви дър­жав­ният глава Румен Радев в отговор на жур­налис­тически въп­рос днес, след като присъс­тва на традицион­ния Богояв­лен­ски водос­вет на бой­ните знамена и знамената светини на Бъл­гар­с­ката армия на пл. „Алек­сан­дър Нев­ски“ в София, съобщи прес­цен­търа на инс­титуцията.

Румен Радев под­черта, че целта на инициираните от президен­т­с­ката инс­титуция кон­сул­тации не е датата на вота, а начина за провеж­дане на пар­ламен­тар­ните избори в извън­редна епидемична ситуация. Решение за датата взима президен­тът, но начинът на провеж­дане се определя от Минис­тер­с­кия съвет и от неговото пар­ламен­тарно мнозин­с­тво. За раз­лика от министър-председателя, за мен е важно и има значение как ще се гаран­тират здравето и кон­с­титуцион­ното право на вот на бъл­гарите, посочи президен­тът. По думите на дър­жав­ния глава значение има също така ефек­тив­ността на предиз­бор­ната кам­пания, която да мотивира бъл­гарите да гласуват, включително сънарод­ниците ни зад граница. Президен­тът добави, че датата на пред­с­тоящия вот ще бъде определена с указ до края на месец януари. За първи път ще правим избори по време на пан­демия. Това означава, че трябва да имаме ясни и адек­ватни мерки, нав­ременна и дос­тъпна инфор­мация и най-важното – доверие в здрав­ните мерки и в избор­ния процес, добави още президен­тът. Според Румен Радев промени в избор­ното законодател­с­тво следва да гаран­тират правото на глас за хората, които ще се намират в каран­тина и в изолация. По думите на президента сега е най-подходящият момент за провеж­дане на кон­сул­тации — след като изпъл­нител­ната власт е получила дос­татъчно време, за да мобилизира сили в под­готов­ката на вота. Дър­жав­ният глава напомни, че половин година хиляди бъл­гари протес­тираха за пред­с­рочни и чес­тни избори. Министър-председателят се криеше и протакаше, за да може той да организира изборите. Сега говори, че някой друг е искал да ги отлага. Това е безочие. Аз мисля, че явно шемет­ните предиз­борни обиколки на премиера му пречат да се ориен­тира в същ­ността на кон­сул­тациите, каза още Румен Радев и призова премиера да даде отговори за причините страната ни да отбелязва най-висока смър­т­ност при боледуващите от COVID-19. Президен­тът заяви, че продъл­жава кон­сул­тациите със срещи с Национал­ното сдружение на кметовете на малки общини и кмет­ски намес­т­ници, Национал­ното сдружение на общините в Репуб­лика Бъл­гария, Общес­т­вения съвет и ръковод­с­т­вото на Цен­т­рал­ната избирателна комисия, пред­с­тавители на бъл­гар­ски общ­ности зад граница, пар­ламен­тарно пред­с­тавени и извън­пар­ламен­тарни пар­тии.