Антифашистите са за възстановяване на паметната плоча на загиналите ремсисти

Антифашистите са за възстановяване на паметната плоча на загиналите ремсисти

Те са част от общоевропейската съпротива срещу престъпленията на нацизма, се казва в позицията на БАС

В Позиция на Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз се казва: „БАС под­к­репя инициативата на район­ното и град­ско антифашис­тко ръковод­с­тво за въз­с­тановяване на памет­ника на загиналите в бор­бата против фашизма и капитализма през 19411944 г. рем­систи, извес­тни като Петимата от Работ­ничес­кия младежки съюз (РМС) – Адал­берт Антонов (Мал­чика), Йор­данка Чан­кова (Катя), Алек­сан­дър Димит­ров (Сашо), Лиляна Димит­рова (Блага) и Свилен Русев (Бойко) с под­к­репата на кмета на район „Изг­рев“ д-р Делян Геор­гиев. По този начин се съх­ранява историчес­ката памет за героизма за тези антифашисти. Подобни памет­ници са знак, че както в цяла Европа, антифашис­тите са се борили срещу фашизма, така и в Бъл­гария има хора, които не са стояли безучас­тно пред тях­ното нас­тъп­ление. Петимата са част от много бъл­гари, дали живота си за ускоряване на победата над хит­лерофашизма във Втората световна война. СДС и дес­ницата традиционно водят профашис­тка политика, включително чрез групата на ГЕРБ в ЕП в т.ч. Алек­сан­дър Йор­данов и Анд­рей Ковачев. В цяла Европа антифашис­тите от съп­ротивата са приз­нати за учас­т­ници във Втората световна война и само в Бъл­гария те не само нямат подобен статут, но нас­лед­ниците на монар­хофашис­тите си поз­воляват да ги наричат терористи, шум­кари, врагове на народ­ната власт и да поругават памет­ниците им. Осъж­даме ван­дал­с­ката акция срещу памет­ника на рем­сис­тите, като проява на неофашизъм и неонацизъм. Бъл­гар­с­кият антифашис­тки съюз неот­к­лонно следва политика за защита на историчес­ката истина за антифашис­т­ката борба, на противопос­тавяне на неофашизма, неонацизма и всички прояв­ления на глобал­ния фашизъм в Бъл­гария и по света.

Хората, бдете!”, завър­шва позицията на БАС.