Ангелов: Има положителни данни в резултат на COVID мерките

Ангелов: Има положителни данни в резултат на COVID мерките

Отчитаме изк­лючително положителни данни като резул­тат от въведените противоепидемични мерки, съобщи на редовен брифинг за раз­п­рос­т­ранението на коронавируса здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов. Излекуваните за пос­лед­ното денонощие са два пъти повече от новите случаи. По отношение на заетостта на бол­нич­ните легла на национална база – 32% са заети лег­лата за неус­лож­нени пациенти, 47 на сто е заетостта с пациенти в услож­нено със­тояние, съобщи минис­търът пред БНР. Медиците с положителни тес­тове – 9045 от началото на епидемията, актив­ните случаи към момента са 2833, от които в лечебни заведения са 117, в интен­зивни струк­тури – 7 души.

Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев уточни от своя страна, че заради праз­ниците Европейс­кият цен­тър за кон­т­рол на заболяванията не пуб­ликува данни за този период заради лип­сата на точ­ност. На базата на това, с което раз­полагаме като данни, Бъл­гария продъл­жава да се води официално на 24-то място по заболяемост в ЕС и на 5-о на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров. Съот­ветно по отношение на смър­т­ността – на 3-о място в ЕС, съобщи доц. Кун­чев. У нас Кър­джали, Раз­г­рад и Габ­рово са трите области с най-ниска заболеваемост – под 120 на 100 000. С най-висока са Враца, Русе и Варна. Кукер­с­кият фес­тивал в Пер­ник се отменя, пот­върди доц. Ангел Кун­чев. Няма да пос­тавим под съм­нение здравето на хората, когато организират праз­ниците в отдел­ните села, но при специални условия, каза той.

Ще има няколко населени места, които организират такива групи, но при специални условия. До края на тази сед­мица ние ще се срещ­нем с тях, за да го уточ­ним — с отс­тояние, с носене на маски, където е необ­ходимо, без обикаляне на къщите, така че хората да могат да спаз­ват този чудесен обичай без това да им съз­дава как­вито и да е грижи. Раз­бира се, ако говорим за днев­ния фес­тивал в Пер­ник, той ще бъде отменен и няма да се със­тои. Най-свой ред пред­седателят на Национал­ния вак­синационен щаб проф. Красимир Гигов посочи, че към момента вак­синираните в страната са около 7900 при много добра организация и към момента няма инфор­мация за странични влияния. Ако има такива, ще ви инфор­мираме, обеща той. Ще обявим резул­тата от мер­ките в средата на януари, както сме обещали, заяви още проф. Ангелов, като съобщи още, че в понедел­ник пред­с­тои среща с образовател­ния минис­тър Красимир Въл­чев, за да бъде уточ­нено кога по-големите ученици ще се вър­нат в училище. По отношение на вак­сините минис­тър Ангелов заяви, че до края на месеца се очаква нова дос­тавка на вак­сините на „Пфайзер/Бионтех“ — 70 000 дози. Съз­дадена е логис­тика и организация за дос­тавка и пос­тавяне на вак­сината на „Модерна“, одоб­рена вчера от Еврокомисията.

Страната ни е поръчала 500 000 дози, пър­вите ще прис­тиг­нат на 11 януари. Изненад­ващо на брифинга се появи и премиерът Бойко Борисов, който комен­тира вчераш­ните думи на президента за датата на пар­ламен­тар­ните избори у нас.