Ахладова се отчете пред ЕС за реформата в съдебната система у нас

Ахладова се отчете пред ЕС за реформата в съдебната система у нас

Правосъд­ният минис­тър Десис­лава Ахладова проведе видеокон­ферен­тна среща с комисаря по правосъдие на ЕС Дидие Рейн­дерс. Двамата обсъдиха рефор­мата в съдеб­ната сис­тема у нас и набелязаха моменти за бъдещо сът­руд­ничес­тво, уточни Нюз.бг. Ахладова пред­с­тави инфор­мация за мер­ките по изпъл­нение на препоръките от Док­лада на Европейс­ката комисия за вър­ховен­с­т­вото на правото за 2020 г., включително и плановете за реформа относно отчет­ността и наказател­ната отговор­ност на глав­ния прокурор. Тя инфор­мира Рейн­дерс и за стъп­ките, пред­п­риети от бъл­гар­ска страна, за под­бор на европейски делегирани прокурори. Обсъдена е била също дигитализацията в съдеб­ните сис­теми, като правосъд­ният ни минис­тър пред­ложените от ресор­ното минис­тер­с­тво мерки в областта на въвеж­дането на елек­т­ронно правосъдие. Тя под­черта, че заложените мерки за дигитализация на съдеб­ната сис­тема целят да осигурят мак­симална проз­рач­ност и ефек­тив­ност на всеки от етапите на произ­вод­с­т­вата пред съда. Очак­ванията са чрез тях да се над­г­радят пос­тиг­натите резул­тати в рефор­мата на съдеб­ната сис­тема, в резул­тат на което да се оптимизира отчет­ността и да се повиши ефек­тив­ността и проз­рач­ността на органите на съдеб­ната власт. Двамата се обединиха около позицията, че и занап­ред елек­т­рон­ното правосъдие ще остане един от основ­ните приоритети на ЕС и Бъл­гария.

Комисар Рейн­дерс е изразил готов­ността на ЕК да окаже тех­ническо съдейс­т­вие при дигитализацията на основ­ните инфор­мационни масиви за граж­даните и биз­неса.