Усложнена пътна обстановка в Северозападна България

Обявено е бедствено положение на територията на община Трън, съобщи кметът Цветислава Цветкова

Сложна синоп­тична обс­тановка в Северозападна Бъл­гария. Временно се наложи ограничаване на движението на тирове над 12 т по пътя между Видин и Мон­тана в учас­тъка Дунавци – Ружинци в посока Мон­тана поради снегопочис­т­ване, съобщи Факти.бг. Цяла нощ зат­ворен заради пад­нали дър­вета остана прохода „Пет­рохан”. Към сут­реш­ните часове в понедел­ник проходът все още остана зат­ворен. Шофьорите могат да пол­з­ват алтер­нативни мар­ш­рути — път Е-79 от Мон­тана към Мез­дра и от там през Искър­с­кото дефиле или по АМ “Хемус“ до София и обратно. В пос­лед­ните три дни в Северозапада валя дъжд, сняг, суг­рашица. В понедел­ниш­кото утро задуха и вятър, заради когото се образуват заледявания на пътя. За първи път виж­дам такава аномалия на времето. Това усложни обс­танов­ката, прид­ружена със силен вятър. Не сме имали зат­ворени учас­тъци, имаме множес­тво сиг­нали за пад­нали дър­вета. На главен път Е-79 има и малко срутище в близост до област София – едната пътна лента е зат­ворена заради пад­нали камъни. Пътна полиция регулира движението, обясни дирек­торът на АПИ – Враца. Минис­търът на вът­реш­ните работи Христо Тер­зийски даде извън­реден брифинг във връзка с влошаващата се пътна обс­тановка у нас заради лошото време. Вът­реш­ният минис­тър заяви, че всяка налична организационна единица привежда хората си в дейс­т­вие. Той се обърна към водачите да спаз­ват мер­ките и да тръг­ват на път с хубави зимни гуми и спирачна теч­ност, като под­черта и апелира да се пазят и пешеход­ците, а велосипедис­тите да се обоз­начават със свет­лоот­разителни жилетки. Всички пун­к­тове са снаб­дени с необ­ходимите материали за почис­т­ване на терените, увериха от АПИ. От път­ната аген­ция заявиха и, че в момента проходът “Пет­рохан“ е зат­ворен за почис­т­ване, като всички служители от гор­с­ката админис­т­рация, на АПИ и МВР, работят усилено, като снеговалежът се засилва и се очаква скоро проходът да бъде отворен.

Начал­никът на АПИ обяви, че пътят към Рил­с­кия манас­тир все още е зат­ворен и призова водачите да бъдат тър­пеливи, защото поради услож­нената обс­тановка, във всеки един момент, пътищата могат да бъдат зат­ворени. Обявено е бед­с­т­вено положение на територията на община Трън, съобщи за Радио „Фокус” кметът на общината Цветис­лава Цвет­кова. Река Ерма излезе от коритото си в зем­лището на Трън и наводни къщи и дворове, предуп­реди тя. Засега обс­танов­ката се поус­покои. Имаме заповед след заседание на Общин­с­кия щаб, е обявено бед­с­т­вено положение на територията на общината. Въведен е в дейс­т­вие Общин­с­кият план за защита при бед­с­т­вия в частта ѝ за навод­нение. Река Ерма на места излезе от реч­ното корито и наводни 5 дворни прос­т­ран­с­тва и приземен етаж на една къща, посочи кметът.

Засега нямаме сиг­нали за населени места без ток в общината, но получаваме множес­тво сиг­нали за навод­нени земедел­ски площи заради излизането на реката от коритото ѝ, както и унищожена реколта. Имаме и множес­тво сиг­нали за пад­нали дър­вета и клони към село Проданча. Доб­ровол­ното фор­мирование на Община Трън е на място там и почис­т­ваме, за да можем да осигурим дос­тъп на хората от общин­с­кия цен­тър. Занесли сме и хляб. Там имаме 7 пос­тоянно живеещи хора. Осигурили сме им хляб и продукти от първа необ­ходимост. Овладели сме ситуацията засега, каза още Цвет­кова.

Пред­виж­даме до утре да се изг­ради дига там, където реката раз­руши дигата, за да може да предот­в­ратим пов­торно излизане на реката. Бед­с­т­веното положение ще е в сила до 7 дни по решения на Общин­с­кия щаб, допълни Цветис­лава Цвет­кова.