Нинова: Социалистите предлагаме пет стъпки срещу водната криза

“Хиляди хора отново са в бед­с­т­вено положение заради навод­нения”, написа Кор­нелия Нинова във Фейс­бук. Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти е категорична: „Навод­ненията се дъл­жат на неком­петен­т­ното и без­хаберно управ­ление и на коруп­ция, и без­наказаност във вод­ния сек­тор. През 2014 г. преживях заедно с жителите тримет­ровата вълна, потопила Мизия. И до ден днешен няма виновен за жер­т­вите и раз­рушенията. А десет дни след като водата се оттече, в града остана килим от риба. Не ни потопи дъжд, а коруп­ционна схема за отдаване на язовири на кон­цесия. И днес премиерът Борисов ни убеж­дава, че щетите от навод­ненията вчера ще  бъдат пок­рити. Нищо подобно няма да се случи. ГЕРБ не са способни да решат проб­лема, защото те го съз­дадоха“.

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова посочи начините за преодоляването на проб­лема:

А решение има и то е в след­ните 5 стъпки:

1. Водите са национално богат­с­тво, елемент на национал­ната сигур­ност

2. Дър­жавата финан­сира и изг­ражда напоителни сис­теми, свър­зани с язовирите

3. Пълна ревизия на кон­цесиите на язовирите и прек­ратяване за неиз­ряд­ните кон­цесионери

4.нарушителите, предиз­викали навод­нения и щети получават присъди в най-кратки срокове

5. На общините пос­ледователно и ежегодно се осигуряват целеви сред­с­тва от бюджета за почис­т­ване на корита на реки и улични шахти

Управ­лението на водите трябва да е национален приоритет с модерни, праг­матични и целеви политики“, заяви лидерът на БСП.