Нинова: С президента Радев имаме обща цел!

Нинова: С президента Радев имаме обща цел!

Държавният глава и лидерката на БСП опровергаха категорично внушенията, че между тях има конфликт

Бих искала да раз­сеем едно внушение, което същес­т­вува в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво — за отношенията между БСП и президента. Ние не воюваме с президента и президен­т­с­ката инс­титуция.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова преди началото на кон­сул­тациите при президента.

Благодаря, че започ­нахте с това. Аз не искам да раз­сей­вам нищо, понеже никога с г-жа Йотова не сме давали някакъв повод, че имаме особено отношение или някакъв раз­дор с Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Нап­ротив, нав­сякъде където ходим из страната, имаме изк­лючително радушно пос­рещане и отк­рит диалог и комуникация с всички бъл­гар­ски социалисти. Ние сме под­к­репени и издиг­нати от БСП, поели сме ангажимент да пред­с­тав­ляваме тези хора в тех­ните надежди за една по-справедлива и по-успешна Бъл­гария. Никога с г-жа Йотова не сме отс­тъп­вали от този ангажимент. Нап­ротив, вие знаете, че винаги сме под­к­репяли усилията, които водите БСП да се изг­ражда като силна опозиция, от която Бъл­гария има нужда. Защото

без силна опозиция, демок­рацията залинява

”. С тези думи отговори президен­тът на Р Бъл­гария Румен Радев.  

Тази година ни пред­с­тоят два избора. Виж­даме, че кон­сул­тациите са със­редоточени предимно върху пар­ламен­тар­ните, тъй като те са непос­ред­с­т­вено по-скоро, но трябва да отбележим, че те са два — и пар­ламен­тарни, и президен­т­ски. С президента имаме обща цел — запаз­вайки здравето на хората, да бъдат проведени изборите така, че да гаран­тират мак­симална избирателна актив­ност. Това е необ­ходимо не просто на пар­тиите, а на дър­жавата, на Бъл­гария и на дър­жав­ността. По този начин и пар­тиите, и изб­раните инс­титуции, ще имат по– голяма легитим­ност и пред­с­тавител­ност“, заяви пред­седателят на БСП по време на кон­сул­тациите.

Кор­нелия Нинова раз­кри и останалите цели на пар­тията, свър­зани с пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори: „Втората ни цел е чрез тези избори да се промени пороч­ния модел на управ­ление, на който ние 4 години сме категорична и ясна опозиция. Трето, изборите да са проз­рачни, чес­тни и да гаран­тират, че резул­татите, които имаме, са реал­ната воля на граж­даните“.

По думите на Нинова в пос­лед­ните 4 години пар­тията е била пос­ледователна в тези цели, включително и със законодателни пред­ложения като пар­ламен­тарно пред­с­тавена пар­тия поне в три основни пун­кта: „Категорично в годините сме защитавали машин­ното гласуване. Оценяваме решението на управ­ляващите и на мнозин­с­т­вото за смес­ване на машинно с хар­тиено гласуване като отс­тъп­ление от този прин­цип.

Машин­ното гласуване е една от гаран­циите, че изборите ще бъдат чес­тни и неопорочени.

Внасяли сме и сме нас­тоявали за активна регис­т­рация при гласуването. Това гаран­тира изчис­т­ване на списъците от мър­т­вите души. Пред­лагали сме включително и в пар­ламента видеонаб­людение“, припомни лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти.

Нинова под­черта: „Под­к­репяме съз­даването на многоман­датен избирателен район в чуж­бина. Всеки бъл­гар­ски граж­данин, където и да се намира, трябва да има гаран­тирано кон­с­титуционно право да гласува. Гласуване по пощата е въз­можно, но при условие, че преди време беше прието нашето пред­ложение за активна регис­т­рация. Според нас гласуването по пощата трябва да върви ръка за ръка с активна регис­т­рация. Иначе би било добро пожелание и един раз­писан текст в Избор­ния кодекс, който поне за тези избори нямаме въз­мож­ност да приложим”.

От БСП сме против гласуването в два дни, посочи още Нинова: „Имаме кон­к­ретно пред­ложение, което идва от раз­говорите ни с пред­с­тавители на ЦИК и ще го нап­равим и пред тях, тъй като те са органът, който трябва да реши. Нас­тояваме да се увеличи зап­лащането на членовете на сек­цион­ните избирателни комисии”.

Що се отнася до датата на изборите Кор­нелия Нинова заяви, че тя изборът й е изцяло и напълно в правомощията на президента и Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия е готова за избори по всяко време.

По отношение ревизия на избор­ното законодател­с­тво, лидерът на БСП комен­тира: „Имаме мнение и на Венециан­ска комисия, и на екс­перти, че е лошо да се променя законодател­с­т­вото в пос­лед­ния момент. Имаме и лош опит, че отвори ли се Избор­ният кодекс, обик­новено това мнозин­с­тво го прави по-лош, откол­кото по-добър. Пред­вид ситуацията сме готови, когато от ГЕРБ внесат промените в пар­ламента, да ги гласуваме разумно в рам­ките на епидемиологич­ната обс­тановка с една цел — всеки да може да гласува свободно и спокойно”.

Тъй като няма да имаме въз­мож­ност да нап­равим типич­ната за БСП кам­пания заради обс­танов­ката, тя ще бъде предимно през медиите и социал­ните мрежи.  

В името на дър­жав­ността и прин­цип­ността

ние сме съг­ласни медий­ното време да се раз­п­редели справед­ливо, така че всеки а може да изрази прог­рамата и плат­фор­мата си за управ­лението на Бъл­гария”, под­черта пред­седателят на БСП.

Нинова изрази своите притес­нения, че на прага на изборите политичес­ките пар­тии закъс­няват с предиз­борни прог­рами. „За нас същес­т­веното във всички избори са идеите за бъдещето, кад­рите, които могат да ги реализират и управ­лен­с­ките политики. Уви, за момента само Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия сме заявили своята прог­рама “Визия за Бъл­гария“. Тя апелира по-скоро и другите пар­тии да пред­с­тавят прог­рамите и идеите си за раз­витие на Бъл­гария.