Стремежът на тези консултации е да има довери в мерките, които се предприемат, заяви президента Радев при срещите си с парламентарните парт

Очак­ван сблъсък между президента Румен Радев и ГЕРБ се със­тоя в хода на кон­сул­тациите за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори в страната, комен­тира БТЕ. Управ­ляващите обвиниха дър­жав­ния глава, че е легитимирал говорене, което под­ронва авторитета на инс­титуциите и по този начин се отрича вот, който тепърва трябва да се провежда. На свой ред той под­черта, че само кон­к­ретни мерки срещу манипулациите ще нап­равят гласуването легитимно в очите на бъл­гар­с­ките граждани.Още в началото пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева атакува Румен Радев заради решението му да покани на кон­сул­тации някои извън­пар­ламен­тарни пар­тии. Пос­лед­ните месеци има коор­динирано усилие за под­копаването на доверието в избирател­ния процес, заяви тя. Според нея политически фигури, които няма да имат пред­с­тавител­с­тво в бъл­гар­с­кия пар­ламент са се превър­нали в рупор на идеята, че пред­с­тоящите неп­роведени избори са купени. Караян­чева посочи, че през годините са отс­т­ранени много от несъвър­шен­с­т­вата на приетия през 2014 г. Изборен кодекс и ГЕРБ до момента винаги са печелили пар­ламен­тарни избори, които не са организирали. По отношение на кон­сул­тациите с извън­пар­ламен­тарни сили, той припомни срещата си с бив­шия Втори в ГЕРБ Цветан Цветанов и неговата политическа сила. Според президента на срещата е станало ясно, че такива манипулации същес­т­вуват, вероятно изхожда от своя бивш опит. Като пример той даде пред­ложението за ротация на начал­ниците на облас­т­ните дирек­ции на МВР по време на изборите. Марешки пък обвини президента за “Мутри вън“. Благодаря ви за тази покана, но за съжаление е много закъс­няла. Ние считаме, че това е без­мис­лено и без­целно, като израз на уплаха и неком­петен­т­ност за избиране на датата, което е във вашите правомощия, заяви лидерът на Воля. Оценявам високо вашата отк­ровеност. Неком­петен­тно и без­мис­лено е да се под­пишеш под кон­с­титуция, която не си чел. Екзотично е да под­к­репяте здравни мерки, които не сте виж­дали и ги няма. Стремежа на тези кон­сул­тации е да има довери в мер­ките, които се пред­п­риемат, отговори Радев. След като изтърпя неп­рес­тан­ните нападки на Марешки, нак­рая президен­тът не издържа — Г-н Марешки, имате ли да заявите нещо по същес­тво, или да прик­люч­ваме, попита рязко президен­тът, цитиран от Епицентър.бг. Карадайъ нас­тоя да чуе логиката на президента, с която той ще определи датата на изборите. Кам­панията на ДПС не раз­чита на медии, тя се води очи в очи, лице в лице, от врата на врата и в условия на пан­демия трябва да намерим под­хода и начина за провеж­дане на предиз­борна кам­пания, защото не раз­читаме на медии.

С общи усилия да има прос­перитет в страната, бяха пър­вите думи на пред­седателя на ДПС Мус­тафа Карадайъ. Заедно с него са Йор­дан Цонев и Хамид Хамидов. ДПС винаги е пос­тавяло въп­роса за спаз­ването на Кон­с­титуцията на Бъл­гария и гаран­тирането на правото на всички граж­дани да могат да упраж­няват своето право на глас. За съжаление нас­тоящите управ­ляващи пар­ламен­тарни пар­тии не гаран­тират кон­с­титуцион­ните права на бъл­гар­с­ките граж­дани, както в страната, така и извън нея. Аз раз­г­леж­дам готов­ността за изборите в два аспекта — готов­ността на пар­тиите и готов­ността на админис­т­рацията. От здрав­ния протокол ще зависи как ще бъде гаран­тирана проз­рач­ността на вота, отговори Радев, който под­черта, че към този момент въп­реки нас­тояванията му, не е получил здрав­ния потокол от изпъл­ниел­ната власт. Пред­с­тавители на НФСБ и ВМРО не дой­доха за кон­сул­тациите с президента Румен Радев.