Проф. Светлана Шаренкова: Четири години БСП е единствената алтернатива на ГЕРБ

Проф. Светлана Шаренкова: Четири години БСП е единствената алтернатива на ГЕРБ

Левицата не е учас­т­вала в раз­г­раж­дането на дър­жав­ността и пос­тавянето на Бъл­гария на пос­ледно място във всички европейски класации, категорична е издател­ката на ЗЕМЯ и член на НС на БСП

БСП беше една от пър­вите пар­тии, която се присъедини към големите антип­равител­с­т­вени протести и искаше незабавни избори. От тази гледна точка тя е готова за избори още от лятото“. Така отговори на въп­роса за готов­ността на БСП за пред­с­тоящия пар­ламен­тарен вот членът на Национал­ния съвет на БСП проф. Свет­лана Шарен­кова в предаването „Офан­зива“ по Нова нюз. Проф. Шарен­кова изрази позиция, че не трябва да се променят кар­динално избор­ните правила по-малко от половин година преди избори, как­вато промяна би била въвеж­дането на гласуване по пощата. Въп­реки това трябва да се върви към модер­низиране на изборите в Бъл­гария, посочи тя.

Четири години БСП беше ясна алтер­натива и опозиция на управ­лението на ГЕРБ. През всич­ките тези години тя е пред­с­тавяла своите алтер­нативни политики и алтер­нативни бюджети, докато другите пар­ламен­тарно пред­с­тавени пар­тии явно или неявно под­к­репяха това управ­ление. Левицата не е учас­т­вала в раз­г­раж­дането на дър­жав­ността и пос­тавянето на Бъл­гария на пос­ледно място във всички европейски класации, което е зас­луга на сегаш­ните управ­ляващи и под­к­репящите ги през годините фор­мации“, аргумен­тира се Свет­лана Шарен­кова защо БСП е най-подготвена да управ­лява.

Цветан Цветанов преди сед­мица каза, че вотът ще бъде кон­т­ролиран от МВР и ром­с­кият вот ще бъде под влияние на управ­ляващите. Никой не обърна внимание тогава на този скан­дал, а той беше човекът, който през пос­лед­ните 10 години правеше изборите на ГЕРБ. Именно това е мафиотско-мутренският модел на ГЕРБ, срещу който БСП се бори“, изтъкна проф. Шарен­кова.