Благодарни българи тачат паметта за Руско-турската освободителна война

Благодарни българи тачат паметта за Руско-турската освободителна война

На януари 1878 г. през Трев­нен­с­ките проходи преминава лявата колона на Южния отряд с коман­дир генерал-лейтенант Николай Святополк-Мирски с общ със­тав 18 800 вой­ници и офицери, 25 батальона, една опъл­чен­ска дружина, 6 ескад­рона, сапьорна рота и 24 оръдия”. Това напомни във Фейс­бук Невяна Продева – худож­ничка и внучка на големия бъл­гар­ски пуб­лицист Стефан Продев.

Тя продължи: „2000 бъл­гари от Трев­нен­с­кия район чис­тят снега пред вой­ниците, запътили се за пос­лед­ното голямо сражение по времето на Руско-турска освободителна за Бъл­гария война, а именно раз­г­рома на осман­с­ките войски при Шипка и Шей­ново.

По случай това героично преминаване и пос­лед­валата победа, група родолюбиви граж­дани от Плач­ковци и Трявна самоор­ганизирано под­несоха цветя на памет­ника на Св. Олга в Плач­ковци, издиг­нат в чест на опъл­чен­ците, рус­ките воини и героите от района”. Олга с хрис­тиян­ско име Елена e киев­ска княгиня – съп­руга на княз Игор I и майка на княз Светос­лав I, от чието име управ­лява между 945 г. и 969 г. Според руски и бъл­гар­ски автори тя е внучка на бъл­гар­с­кия владетел Борис I Пок­ръс­тител. Олга е сред пър­вите руски светици и е смятана за активен раз­п­рос­т­ранител на хрис­тиян­с­т­вото, напомня Невяна Продева, която допълва, че Николай Иванович Святополк-Мирски е руски княз, офицер, генерал от кавалерията. Учас­т­ник в Руско-турската война (18771878).

Преминава през зимата при сурови метеорологични условия Трев­нен­с­кия проход и освобож­дава за втори път Казан­лък.