Георги Свиленски: Целта на БСП е да промени България като и даде ново управление

Георги Свиленски: Целта на БСП е да промени България като и даде ново управление

“За Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия всяка дата в двумесеч­ния срок след 28-ми март е въз­можна за пар­ламен­тар­ните избори, а хубавото на 4 април е, че Бъл­гария много по-рано ще се освободи от това управ­ление”, категорич­ното си виж­дане изрази по БНТ зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски.

В предаването “Панорама“ на дър­жав­ната телевизия Свилен­ски комен­тира, че президен­тът изпъл­нява своите кон­с­титуционни задъл­жения да нас­рочи изборите, а  оттам нататък работа е на изпъл­нител­ната власт да ги организира, работа на пар­тиите и всички учас­т­ници е да се пред­с­тавят дос­тойно в кам­панията, за да спечелят народ­ното доверието на хората

Свилен­ски изрази убеж­дението, че на 4 април трябва да се даде въз­мож­ност на всички бъл­гари да излязат и да гласуват, и то да са спокойни, защото в пос­лед­ните сед­мици и месеци се вкара темата, че изборите ще бъдат опасни. Според него този страх се налага от статук­вото, от тези, които не искат промяната да дойде.

Тезата за въз­мож­ността за гласуване по пощата социалис­тът комен­тира така: „От години каз­ваме, че първо трябва да се изчис­тят избирател­ните списъци. Знае ли някой колко избиратели има в Бъл­гария? Искаме активна регис­т­рация и това са част от пред­ложенията, които пред­с­тои да нап­равим“.

Искането за чес­тни избори и позицията на БСП относно корек­т­ността на вота Свилен­ски комен­тира категорично: „Ние под­к­репяме всяка една мярка, която ще предот­в­рати въз­мож­ността от манипулиране. Другата теза, която иска да откаже хората от гласуване, е че изборите ще бъдат фал­шифицирани, че няма значение дали ще излязат да гласуват или не, защото резул­татите ще бъдат променени. Затова ние искаме да дадем гаран­ции, че те не могат да бъдат фал­шифицирани“.

Бъл­гар­с­кият народ вече наясно, че досега изборите са печелени с фал­шификации – със сгрешените протоколи, с невалид­ните бюлетини, с висенето пред Арена “Армеец“ и носенето на чували в зала “Универ­сиада“, според социалиста. 

 „Най-големите нарушения са на пар­ламен­тар­ните и мес­т­ните избори, където властта дирек­тно се усеща от бъл­гар­с­ките граж­дани. Заради това бъл­гарите са загубили доверие. Всички съм­нения са когато се броят бюлетините и се пишат протоколите. Нашата работа е да вър­нем доверието на бъл­гарите в избор­ния процес“, нед­вус­мис­лено заяви Свилен­ски.

Пос­лед­ните месеци пар­тията е неп­рекъс­нато атакувана и отвътре, и отвън, но БСП ясно показа, че няма кон­ф­ликт нито с президента, нито с мес­т­ната си власт, нито вътре с членовете на пар­тията и сим­патизан­тите.

БСП има една един­с­т­вена цел – да промени Бъл­гария, да и даде едно нова управ­ление. Такова, което ще даде ново здравеопаз­ване, нов модел, а не ковид кризата да ни завари непод­гот­вени. Нова сис­тема на образование и на общес­т­вени поръчки. Коруп­цията убива хора. Един и същи минис­тър и зам.-министър обяс­няват на граж­даните къде са им отишли парите, а резул­татите са видни – пропад­нали пътища, пропад­нали канари, няма проекти, заповеди не се спаз­ват. Това нещо трябва да се спре“, обяви Георги Свилен­ски.