Елеонора Митрофанова ще е новият посланик на Русия у нас

Бившата ръководителка на „Россотрудничество” и шеф на руската мисия в ЮНЕСКО намира България за прекрасна страна, в която има много приятели

Рус­кият президент Владимир Путин е под­писал указа за наз­начаване на Елеонора Мит­рофанова, бивша ръководителка на Рос­сот­руд­ничес­тво, за нов извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария. За първи този пост се заема от жена.

Докумен­тът е пуб­ликуван на официал­ния руски пор­тал за правна инфор­мация.

С друг указ президен­тът Путин е освободил от длъж­ност досегаш­ния руски пос­ланик в София Анатолий Макаров, който е в София от 2016 година.

Новият руски пос­ланик у нас Елеонора Мит­рофанова е родена на 11 юни 1953 г. във Вол­гог­рад. Баща й, Вален­тин Мит­рофанов, е бивш високопос­тавен сът­руд­ник на Дър­жав­ния планов ковитет на Съвет­с­кия съюз.

През 1975 г. завър­шва факул­тета по “Меж­дународни икономически отношения“ в световно приз­натия Мос­ков­ски дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения (МГИМО). Защитава дисер­тация и получава степен “кан­дидат на икономичес­ките науки“, владее анг­лийски, френ­ски и испан­ски езици. Новият пос­ланик на Русия в Бъл­гария започва дип­ломатичес­ката си кариера през 2001 г.

След това в периода 20042009 г. оглавява Рус­кия цен­тър за меж­дународно научно и кул­турно сът­руд­ничес­тво (Рос­зарубеж­цен­тър, който след това се тран­с­фор­мира в Рос­сот­руд­ничес­тво).

В периода От 28 януари 2009 г. до 19 сеп­тем­ври 2016 г. е пос­тоянен пред­с­тавител на Рус­ката федерация към ЮНЕСКО в Париж.

На 23 ноем­ври 2009 г. е изб­рана за пред­седател на Изпъл­нител­ния съвет на ЮНЕСКО за периода 20102011 и наз­начена за зам.-генерален дирек­тор на организацията по админис­т­ратив­ните въп­роси от Коичиро Мацура.

От юни 2011 г. до юли 2012 г. е пред­седател на Комитета за световно нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО. Тук работи в тясна коор­динация с Ирина Бокова, която по това време е дирек­тор на ЮНЕСКО.

“Тя е учила в МГИМО, където е била и Ирина Бокова, но са били в раз­лични факул­тети“, научи „Епицен­тър”. Двете се поз­нават от работата си в ЮНЕСКО. Изк­лючително близки са. “Елеонора ще бъде крайно ефек­тивна в Бъл­гария, защото поз­нава всички“, комен­тира пожелал аноним­ност събесед­ник пред руско издание.

През 20172020 г. Мит­рофанова отново оглавява Рос­сът­руд­ничес­тво.

Това е служба към рус­кото Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, което оказва под­к­репа на рус­наците по света и укрепва връз­ките в рам­ките на бив­шия СССР и репуб­ликите му.

Рос­сот­руд­ничес­тво се занимава с прог­рами като кур­сове по руски език, под­бор на стипен­дианти за обучение в Русия и организиране на раз­нооб­разни мероп­риятия като шес­т­вия, беседи и лек­ции на руска тематика.

Зас­луга на Мит­рофанова е природен парк “Ленин­с­ките стъл­бове“ да бъде приз­нат за нас­лед­с­тво от ЮНЕСКО.

Под нейно ръковод­с­тво комитетът приз­нава и още десет кул­турни забележител­ности на Русия, сред които природен парк “Западен Кав­каз“, “Злат­ните планини на Алтай“, “Дев­с­т­вените гори на Коми“, Кам­чат­с­кият вул­кан.

Елеонора Мит­рофанова има три деца, съп­ругът й се казва Владимир.

А брат й Алек­сей Мит­рофанов е руски политик, депутат в Дър­жав­ната дума в периода 19932016 г., член на Либерал­демок­ратичес­ката пар­тия (19912007) и на пар­тия “Справел­д­лива Русия“ (20072012).

Тя ще започне работа в София през фев­руари.

“Бъл­гария е прек­расна, интересна страна. Поз­навам много хора там, приемам тази среща с удовол­с­т­вие“, каза Мит­рофанова пред РИА Новости.