Корнелия Нинова с пет стъпки за силно българско земеделие

Корнелия Нинова с пет стъпки за силно българско земеделие

Субсидиите с предимство за малките и средни ферми, подчерта лидерката на БСП

Ковид кризата още повече доказа необ­ходимостта от сериозна промяна в сел­с­кос­топан­с­ката политика. Трябва да дадем категорична дър­жавна под­к­репа на бъл­гар­с­ките произ­водители на храни. Имаме прек­расни природни дадености на води и плодородни почви, които не се изпол­з­ват по пред­наз­начение. Пред­лагаме бързи дейс­т­вия в 5 стъпки“, заяви Кор­нелия Нинова при посещението си в Кюс­тен­дил по време на връч­ването на нови член­ски карти на новоп­риети членове на БСП.

Лидерът на БСП кон­к­ретизира стъп­ките:

1. Изг­раж­дане на напоителни сис­теми, гаран­тиращи полив­ното земеделие.

2. Насоч­ване на по-голяма част от суб­сидиите към произ­вод­с­тво на плодове, зелен­чуци, мляко и месо и към мал­ките и средни фирми.

3. Изг­раж­дане на мрежа от фер­мер­ски пазари с пряк дос­тъп на произ­водителите с цел намаляване на прекуп­вачите и оскъпяването на стоките.

4. Под­к­репа за биоземеделие с нулеви ставки на ДДС за храни, изработени само от естес­т­вени суровини без следи от кон­сер­ванти, замес­тители и подоб­рители.

5. Съз­даване на елек­т­ронна борса за онлайн тър­говия на земедел­ски продукти.

Сред новите попъл­нения на пар­тий­ните редици на БСП в Кюс­тен­дил са и млади фер­мери, които под­к­репят политиките за под­к­репа на бъл­гар­с­кото земеделие на пред­седателя на пар­тията Кор­нелия Нинова.