БСП: Властта се провали във всеки приоритет на социалната политика

Алтернатива на това пагубно управление има и социалистите я предлагат през всичките тези 4 години

В Дек­ларация на „БСП за Бъл­гария”, прочетена в НС от народ­ния пред­с­тавител Надя Клисур­ска се казва: Деница Сачева в Комисията по труда и социал­ната политика, а и по всички медии, гръмко ни под­несе новината, че правител­с­т­вото е пред­видило за тази година цели 10 млн. по Национал­ния план за заетостта за активна политика на пазара на труда и справяне с без­работицата. Най-елементарното срав­нение показва, че през 2009 са заложени 190 млн. лв. в тази прог­рама, а сега през 2021 г. в раз­гара на здравна, икономическа и социална криза, тази сума е едва 83 млн. По-важното е, че раз­ходите на дър­жавата за тези политики намаляват над 4 пъти. Всичко това е на фона на рас­тящия брой на хора всекид­невно пред бюрата по труда.

По данни на Аген­цията по заетостта от фев­руари 2020 г. без­работ­ните са били 410 хил., от които 163 хил. са останали трайно без работа. На десет­ките хиляди, които загубиха работата си, им остава да се наредят на опаш­ката на чакащите вече година под­к­репа от дър­жавата. Време е сега, след 4 години, на финала на този ман­дат да ви кажем, гос­пода управ­ляващи, с думи прости и факти неос­порими: “Вие се провалихте в социал­ната сфера и обрекохте на бед­ност и мизерия голяма част от бъл­гар­с­ките граж­дани които имат нужда от дър­жава – деца, родители, хора с увреж­дания, пен­сионери и млади хора.”

Четем управ­лен­с­ката ви прог­рама в социал­ната сфера и какво виж­даме – 6 приоритета. И всеки от тях е провал.

Първи приоритет - увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма произ­водител­ност на труда. Как увеличихте доходите чрез заетост, след като дан­ните на Еврос­тат за бед­ността в Бъл­гария са трагични – 68% от бъл­гар­с­ките семейс­тва нямат нуж­ните пари да живеят нор­мално, 65% от бъл­гар­с­ките работещи получават минимал­ната или близки до минимал­ната работни зап­лати? Всеки трети бъл­гарин няма необ­ходимите сред­с­тва да си осигури отоп­лението в дома. Изпол­з­ваме данни от 2019 година, за да не кажете, че злоупот­ребяваме и прех­вър­ляме вината на корона кризата – тогова регис­т­рирахме коефициент Джини 40,8 – най-високото ниво на икономическо неравен­с­тво от времената на Втората Световна война. И на фона на това ревизирахте Кодекса на труда като увеличихте извън­ред­ния труд на 300 часа, а на 12 месеца сумираното изчис­ляване на работ­ното време — това ли ви е произ­водител­ността на труда на гърба на бъл­гар­с­ките работ­ници? Ние категорично бяхме против. Ние пред­ложихме раз­личен под­ход към политиките за доходите чрез преминаване към прог­ресивно подоходно облагане, диферен­цирани ДДС ставки за храни и лекар­с­тва, инс­т­румен­тариум за определяне на минимал­ната работна зап­лата, защото в Бъл­гария зап­латите са от 4 до 6 пъти по-ниски от сред­ноев­ропейс­ките, а произ­водител­ността на труда около два пъти. Защо? Вината за това е само и един­с­т­вено на дър­жавата.  Да не говорим за став­ката за нощен труд, която до вчера беше 25 стотинки, от днес е едва левче. Затова 1,5 млн. бъл­гари изб­раха да работят извън Бъл­гария.

Вторият ви приоритет – вие обещахте грижата за децата, грижа за всички деца и не само тези в риск. Обещахте и изработ­ването на Закон за детето и семейс­т­вото, който да гаран­тира правата на всички деца, както и промени в Семей­ния кодекс, с който да раз­ширите под­к­репата за осиновителите. Нито закон за детето и семейс­т­вото, нито промени в Семей­ния кодекс – нищо. И това го каз­ваме не ние, а Национал­ната мрежа за децата, който миналата година, не 2020, ви писа „среден“ 3 за грижата за децата. Какво казва Национална мрежа за децата: „Живеем в дър­жава, която пос­тепенно убива децата си. Има въз­мож­ности, има сред­с­тва, но нищо не се прави. Гледа се към парите, към магис­т­ралите, а това, което трябва да се вложи за бъдещето на дър­жавата – за децата, не се прави“. Всяко чет­върто дете е изложено на бед­ност. Смет­ната палата изготви отчет на Национал­ната стратегия за намаляване на бед­ността и насър­чаване на социал­ното включ­ване 2020 и знаете ли какво пише в док­лада? Дори намаляването на населението не може да доведе до намаляване на броя на бед­ните деца. Това означава, че усилията на дър­жавата насочени към фак­торите, пораж­дащи бед­ност сред децата са неефек­тивни. 

Трети ваш приоритет - обещахте стабилна пен­сионна сис­тема, която да гаран­тира пред­видимост и спокойс­т­вие на хората в дъл­гос­рочен план. Обещахте и преиз­чис­ление на пен­сиите. Тук мога да кажа – провалът е още по-голям. Къде ви е стабил­ността? Къде ви е пред­видимостта? В момента цари хаос и никаква визия за защита интересите на бъл­гар­с­ките пен­сионери. Проб­лемите се трупат – от една страна е ножицата между старите и новоот­пус­нати пен­сии, от друга страна е изп­ревар­ващото нарас­т­ване само и един­с­т­вено на минимал­ната пен­сия, според която хората с малък осигурителен принос се израв­ниха с тези, които са внасяли много повече и много по-дълго, а от трета – и вторият пен­сионен стълб е пред провал. Да не заб­равяме, че зам­разихте и коефициента за стаж. Сиг­налите към младите са, че няма смисъл да си внасят реал­ните осигуровки. Пен­сион­ната сис­тема се превърна в инс­т­румент за вашите стихийни политически решения, чиито гор­чиви плодове ще берем всички в бъдеще.

Ние пред­ложихме едно балан­сирано и справед­ливо решение, което го прочетохме и като ваш приоритет – преиз­чис­ление на пен­сиите. Сред­с­т­вата ги има, но сега те са във вид на предиз­борни помощи, което обрича в бъдеще голяма част от бъл­гар­с­ките пен­сионери на бед­ност и мизерия.

Чет­върти приоритет - вие обещахте под­сил­ване на сис­темата за Екс­пер­тизата на работос­пособ­ността чрез прех­вър­лянето й в НОИ и тя да бъде инс­т­румент за засил­ване на кон­т­рола върху неп­равомер­ното пол­з­ване на права от пен­сион­ната сис­тема. И по този приоритет – нищо.

За хората с увреж­дания бе съз­дадено ново законодател­с­тво, чакано от 2012 година. Да, но само дотук. Вед­нага започ­наха ревизиите и това ново законодател­с­тво отлежава на труп­чета, защото лип­сва Национал­ната карта за социал­ните услуги за 2022 г. Беше отложено и  съз­даването на Аген­ция за хората с увреж­дания. Индивидуал­ната оценка не е в основата на пот­реб­ността, как­вото изис­к­ване е заложено в Кон­вен­цията на ООН за правата на хората с увреж­дания. Зам­разен бе и коефициен­тът за определяне на въз­наг­раж­денията на лич­ните асис­тенти. Да не говоря за тези 6 лв., с които бе увеличена линията на бед­ност до 369 лв. за 2021 година.  А бед­ните и хората с увреж­дания, за които този праг на бед­ност служи като база за под­к­репата им, точно те, които не могат да се защитят, които са с решение на ТЕЛК от 50 до 70% неработос­пособ­ност, получиха увеличение от 42 стотинки на месец. Другите, с най-висок процент неработос­пособ­ност, получиха увеличение на финан­совата под­к­репа едва 3,42 лв., или 1 стотинка на ден. Всичко това е факт и шамар от минис­търа на труда и социал­ната политика. Нали пом­ните, тя „знае коя е, къде е и защо отива“?

И пос­лед­ният ви приоритет - приемане на сис­тема от мерки за преодоляване на негатив­ните демог­раф­ски тен­ден­ции.  Бъл­гария изчезва с 50 000 души годишно без наличие на военен кон­ф­ликт. Изложеното тук е неос­поримо. Провеж­даната социална политика в Бъл­гария доведе до по-голяма диферен­циация, бед­ност и изложени на риск от социално изк­люч­ване бъл­гари. Като добавим нис­ката раж­даемост, високата смър­т­ност, нис­ката продъл­жител­ност на живота и напус­кащото страната работос­пособно население. Резул­татите са трагични.

Истината е тази — провалихте се.

Алтер­натива обаче има. И от БСП я пред­лагаме през тези четири години – като поч­нем от  пред­ложенията ни за данъчни преферен­ции за младите семейс­тва и необ­лагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, ненавър­шило 18 години, през цялос­тен пакет от мерки за под­к­репа за младите хора, и за въз­рас­т­ните хора, и за работещите, и за хората с увреж­дания. Такива са еднок­рат­ната помощ в раз­мер на 6 500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени родители, искането ни за увеличаване раз­мера на май­чин­с­т­вото между пър­вата и втората година, което да бъде израв­нено минимал­ната работна зап­лата. Без­п­лат­ните лекар­с­тва за децата до 14 години, без­п­лат­ните дет­ски градини, а навър­шилите  пъл­нолетие да не плащат данък върху доходите от труд до навър­ш­ване на 26 години и задъл­жител­ното преиз­чис­ляване на старите пен­сии с дохода за 2015 г. са други наши пред­ложения. Има и много други – те бяха част от нашите алтер­нативни бюджети, част от „Визия за Бъл­гария“, нераз­делна част от нашата работа през тези четири години.

Социал­ната политика е кауза — кауза с грижа за хората. Тя изис­ква чес­т­ност, пред­видимост и ком­петен­т­ност. Тя е залог, че никой не е изос­тавен, че сме общес­тво и нация. През 2021 година, наред с всички предиз­викател­с­тва има и един шанс – хората най-сетне да повяр­ват, че в Бъл­гария може да се живее по-добре. Време е за категорични реформи и за истин­ски политики по доходите. Време е за справед­ливо определени пен­сии и за смели решения по демог­раф­с­кия въп­рос. С други думи – време е за промяна и кол­кото по-скоро, тол­кова по-добре.