17 февруари е крайният срок за регистрация на партии в ЦИК за изборите

17 февруари е крайният срок за регистрация на партии в ЦИК за изборите

Седем­надесети фев­руари е край­ният срок, в който пар­тии и коалиции могат да заявят пред Цен­т­рал­ната избирателна комисия учас­тието си в пар­ламен­тар­ния вот на 4 април, след като бяха приети общите правила за регис­т­рация, съобщи БНР.

Пар­тиите и коалициите трябва да предос­тавят и списък от 2500 под­к­репящи ги избиратели. Един избирател може да учас­тва само в един списък като попълва имената си, ЕГН и полага саморъчен под­пис.

ГД ГРАО ще проверява списъците, но не по-късно от 20 фев­руари за тези, които подадат документи в пос­лед­ния момент. Ако за тях се установят по-малко от изис­к­ваните валидни под­писи, дадената под условие регис­т­рация за учас­тие ще се заличава. ЦИК осигурява въз­мож­ност всеки избирател да прави онлайн справка в списъците по ЕГН чрез интер­нет страницата ѝ. Пар­тия или коалиция може да поиска да бъде заличена регис­т­рацията ѝ за учас­тие в изборите не по късно от 32 дни преди избор­ният ден или втори март.