Какво ще е времето през февруари

Какво ще е времето през февруари

Най-ниските тем­ператури през фев­руари у нас ще бъдат между минус 13 и минус 8 градуса, а най-високите — между 17 и 22 градуса, каза Марияна Попова — синоп­тик в Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ). Сред­ната месечна тем­пература се очаква да бъде около и над нор­мата, която в Северна Бъл­гария и по високите полета е от 0 до 2 градуса, в Южна Бъл­гария и по Чер­номорието — между 2 и 5 градуса, а в планините — между минус 8 и минус 3 градуса. Месеч­ната сума на валежите ще бъде около и над нор­мата, която за рав­нините е между 30 и 50 литра на квад­ратен метър, в планините — между 40 и 70 литра на квад­ратен метър, за Рило-Родопския масив и Стран­джа — от 60 до 100 литра на квад­ратен метър. По-голяма е вероят­ността над­нор­мени да са валежите в Източна Бъл­гария, особено в югоиз­точ­ните райони. През пър­вото десет­д­невие времето ще остане с повишена динамика, средно за периода тем­пературите ще са по-високи от сред­ните. Месецът ще започне с вет­ровито време и със слаби валежи, в рав­нин­ната част от страната предимно от дъжд, а тем­пературите слабо ще се понижат. Впос­лед­с­т­вие отново ще се затопли и около средата на десет­д­невието ще бъде доста по-топло от обичай­ното. Ще е без валежи, с раз­късана облач­ност. Вероят­ност за валежи, пос­лед­вани и от временно понижение на тем­пературите, има отново към края на десет­д­невието. Ще има и дъжд, и сняг, но вероят­ността да се задържа снеж­ната пок­ривка е малка. През второто десет­д­невие на фев­руари тем­пературите ще се понижат още и ще станат близки до обичай­ните. Ще има и чести валежи, с по-голяма вероят­ност в началото на десет­д­невието, към 1415 фев­руари, към 18 фев­руари и към 20 фев­руари. Отново ще има и дъжд, и сняг, но без трайна снежна пок­ривка. През пос­лед­ното десет­д­невие ще се задържи динамично и промен­ливо време, с тем­ператури отново по-високи от обичай­ните. Вероят­ност за валежи има в началото на периода и към края на месеца. В климатич­ната справка на НИМХ се посочва, че нарас­т­ването на продъл­жител­ността на деня през фев­руари води до увеличаване на слън­чевото греене и до намаляване на мрач­ните дни. Обик­новено снеж­ната пок­ривка в рав­нините е нет­райна, а валежите — малко. Харак­терно за месеца е голямата динамика на атмос­ферата, която е причина за резки промени на времето. Понякога се наб­людават много интен­зивни нах­лувания на арк­тичен въз­дух, снежни виелици и рязко зас­тудяване. Според аст­рономичес­ката справка в началото на фев­руари слън­цето изг­рява в 7.41 часа и залязва в 17.40 часа. Продъл­жител­ността на деня е 9 часа и 59 минути. В края на месеца слън­цето изг­рява в 07.04 часа и залязва в 18.15 часа. Продъл­жител­ността на деня е 11 часа и 11 минути. Фазите на луната през фев­руари са: на 4 фев­руари е пос­ледна чет­върт, на 11 — новолуние, на 19 — първа чет­върт, а на 27 фев­руари е пъл­нолуние.