Пенсионери ще съдят държавата в Страсбург за дискриминация

Пенсионери ще съдят държавата в Страсбург за дискриминация

Само БСП може да промени България към по-добро, убедени са от „Съюз на пенсионерите - 2004 Обединени“

1 200 столични пен­сионери се закан­ват да атакуват правител­с­т­вото у нас и в Европейс­кия съд. Хората са въз­мутени, че процен­т­ната индек­сация на зап­латите на дър­жав­ните служители влиза в сила от 1 януари, а процен­т­ното увеличение на пен­сиите с половин година по-късно — от 1 юли.

Това е недопус­тима дис­к­риминация“, заявяват пен­сионерите в нарочен призив, отп­равен към всички бъл­гар­ски пен­сионери.

Изпъл­нител­ната власт демон­с­т­рира пренеб­режение към бол­ките на бъл­гар­с­ките пен­сионери, като изк­лючим скром­ната индек­сация на пен­сиите и предиз­борно под­х­вър­лените подаяния“, заявяват в призива столич­ните пред­с­тавители на третата въз­раст.

Те отбеляз­ват, че през пос­лед­ните години на раз­лични протес­тни митинги са нас­тоявали пред управ­ляващите за преиз­чис­ляване всички пен­сии и за подоб­ряване живота на въз­рас­т­ните хора. Те определят като лоша икономичес­ката, социална и здравна политика на това правител­с­тво.

Пен­сионерите заявяват, че под­к­репят политиките на БСП и призовават на изборите да бъде под­к­репена, защото това е политичес­ката сила, която може да промени живота у нас и от години се бори за социал­ната и здравна защита на бъл­гарина.

Водени от граж­дан­с­кия си дълг да отс­тояваме интересите на бъл­гар­с­ките пен­сионери, оглавяваните от нас легитимни пен­сионер­ски организации, вече пета година раз­виваме своята дей­ност в рам­ките на „Съюз на пен­сионерите — 2004 Обединени“, защото единението на два милиона пен­сионери е национална кауза“, посоч­ват още авторите на призива. В него апелират и за обединение на всички хора в пен­сионна въз­раст и за гласуване за по-справедлив и по-сигурен живот.

В „Съюз на пен­сионерите — 2004 Обединени“ членуват над 85 000 бъл­гари, 9 колек­тивни членове и 12 коалиционни пар­т­ньори от неп­равител­с­т­вени организации, под­к­репяйки социал­ната политика на Съюза. Той има струк­тури в почти всички области и общини, организирани в над 1 800 дружес­тва. „Това са хората, които в трудовия си живот са пос­т­роили Бъл­гария, а ceгa с болка виж­дат раз­рухата“, отбеляз­ват още в призива неговите автори и апелират: „Да спрем унищожител­ния геноцид върху въз­рас­т­ните хора и инвалидите в Бъл­гария. Нека да променим Бъл­гария, нека да изберем правил­ната политическа сила, която ще промени живота ни и която от години се бори за социал­ната и здравна защита на бъл­гарина!“.