Правят електронен регистър на желаещите да се ваксинират

Правят електронен регистър на желаещите да се ваксинират

Елек­т­ронен регис­тър на желаещите да се вак­синират бъл­гар­ски граж­дани ще бъде готов до края на месец фев­руари, док­ладва минис­търът на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов на работ­ното съвещание, свикано от премиера Бойко Борисов в Минис­тер­с­кия съвет, съобщи „Нова телевизия”. Здрав­ният минис­тър отбеляза, че проек­тът за елек­т­ронен регис­тър се раз­работва съв­мес­тно с Инфор­мационно обс­луж­ване, като целта му е всеки бъл­гар­ски граж­данин, който желае да се вак­синира, да попълни елек­т­ронно своята заявка, за да има въз­мож­ност да избира дали да се вак­синира от лич­ния си лекар, или от лечебно заведение. По този начин ще се улесни цялата логис­тика на желаещите да се вак­синират. Очак­ваме проек­тът да бъде готов до края на фев­руари и в началото на март да имаме готов­ност да заработим със сис­темата, уточни проф. Ангелов, цитиран от правител­с­т­вената прес­служба. Ангелов пот­върди още, че през нас­тоящата сед­мица ще внесе за раз­г­леж­дане от Минис­тер­с­кия съвет промени във вак­синацион­ния план. Така избор­ната админис­т­рация ще бъде включена в третата фаза на имунизацията, която се пред­вижда да протича успоредно с втората фаза. Минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев изтъкна, че с оглед на финализирането на пър­вия учебен срок, е взето решение учениците от в 7, 8 и 12 клас да възоб­новят присъс­т­веното си обучение от 4 фев­руари. След­ващите класове ще се връщат поетапно, като редуването ще бъде на две сед­мици. Това е разум­ното решение, тъй като ситуацията е още рис­кова, отбеляза минис­тър Въл­чев.