Президентът Румен Радев: Кандидатирам се за нов мандат!

Президентът Румен Радев: Кандидатирам се за нов мандат!

Държавният глава отправи Послание за нова България по повод четвъртата годишнина от встъпването му в длъжност

Уважаеми сънарод­ници,

2020-а бе годината на бъл­гар­с­кото събуж­дане. Доверието в правител­с­т­вото и пар­ламента рухна. Въп­реки пан­демията и задушената свобода на словото, бъл­гарите излязоха на улицата и заявиха категорично волята си за промяна. Хората скан­дираха „Мутри, вън!“ и поис­каха да вземат бъдещето на Бъл­гария в свои ръце. Появиха се нови политически пар­тии и движения. Пар­ламен­тар­ните избори през април пос­тавят граж­даните пред дилемата дали приемат или отх­вър­лят днеш­ния модел на властта: еднолична и зад­кулисна, реп­ресивна и корум­пирана, раз­хитителна и нес­п­равед­лива към обик­новения бъл­гарин. От началото на ман­дата ни като президент и вицеп­резидент се сблъс­кахме с пороците на този модел, който кон­цен­т­рира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обк­ръжение.

Този влас­тови модел води до раз­пад на дър­жав­ността

и невъз­мож­ност да решим съд­бов­ните задачи пред Бъл­гария: излизане от дъл­боката криза; решителни реформи за пос­тигане на висок устой­чив темп на раз­витие, повишаване на благосъс­тоянието и сигур­ността на бъл­гарите и преодоляване на демог­раф­с­кия срив; пъл­ноценна европейска интег­рация. Затова най-важната непос­ред­с­т­вена национална цел е укреп­ването на дър­жав­ността. Ней­ното пос­тигане изис­ква решителни дейс­т­вия от легитимен пар­ламент и отговорно правител­с­тво за демон­таж на пороч­ния управ­лен­ски модел, утвър­ж­даване на вър­ховен­с­т­вото на правото, неут­рализиране на кон­цен­т­риралото огромен ресурс и власт зад­кулисие, пресичане на коруп­цията и връщане на граж­даните в управ­лението. Без пос­тигането на тази цел, всякакви нови управ­лен­ски кон­фигурации и тех­ните икономически и социални политики ще попадат в плен на олигар­хията и ще продъл­жават да са обречени на провал, а страната – да заема пос­лед­ните места в ЕС по стан­дарт и качес­тво на живот. За да преодолеем инс­титуционал­ната криза и вър­нем страната в рус­лото на закона, за да победим бед­ността и без­п­равието и съберем най-сетне раз­делените семейс­тва на емиг­ран­тите, Бъл­гария се нуж­дае от мощна политическа алтер­натива с решимост за пос­тигане на тази пър­вос­тепенна цел. Ако това не се случи, след изборите може да се стигне до обичай­ните пазар­лъци между пар­тии и нов ман­дат на грабеж и зас­той, на фалити, бед­ност, общес­т­вена деп­ресия и ускорена емиг­рация. Пред­вид въз­мож­ната патова ситуация в новия пар­ламент, може да се стигне и до правител­с­тво на зад­кулисието под благовид­ния пред­лог на национално обединение, национално спасение, екс­пер­тен кабинет или други подобни фор­мулировки. В очер­таната ситуация и необ­ходимостта от непоколебими и продъл­жителни усилия за необ­ратимост на озд­равител­ния процес,

с г-жа Йотова считаме за свой дълг да обявим още сега намерението си да се кан­дидатираме за втори ман­дат

като президент и вицеп­резидент на Репуб­лика Бъл­гария. Фор­мата на издигане на кан­дидатурата ще бъде ясна в указания от закона срок. В четирите години от ман­дата си ние не отс­тъпихме от заявените през 2016 г. прин­ципи. Водени от убеж­денията ни за закон­ност, справед­ливост и солидар­ност, ще продъл­жим да обединяваме общес­т­вените усилия за промяна на днеш­ния влас­тови модел и съз­даване на условия за модерно раз­витие на Бъл­гария, което изис­ква: Гаран­тиране на чес­тни и дос­тъпни избори. Чес­т­ните избори са фун­дамен­тът на демок­рацията. Необ­ходими са неот­ложни реформи на Избор­ния кодекс и воля за гаран­тиране на доверие в избор­ния процес и висока избирателна актив­ност чрез:

- Актуализация на избирател­ните списъци;

- Видеонаб­людение и излъч­ване в реално време на преб­рояването на бюлетините и офор­мянето на протоколите;

- 100% машинно гласуване;

- Дис­тан­ционно гласуване за бъл­гарите в чуж­бина и съз­даване на МИР „Чуж­бина“;

- Проз­рач­ност в работата на избор­ната админис­т­рация и „Инфор­мационно обс­луж­ване“;

- Справед­лив дос­тъп до медийно отразяване в предиз­бор­ната кам­пания.

- Излъч­ване на нов тип управ­ление — син­тез на поч­теност и ком­петен­т­ност.

Изминалото десетилетие показа какво не трябва да бъде управ­лението на страна член на ЕС и въобще на една съв­ременна демок­ратична дър­жава. Морал­ните качес­тва, кул­турата и ком­петен­т­ността на бъдещите управ­ляващи ще са от решаващо значение за връщане на доверието в инс­титуциите, излизане на страната от кризата и за европейс­ката ни интег­рация.

Затова пред­лагаме на политичес­ките сили, спечелили доверието на избирателите да управ­ляват страната,

да пос­тиг­нат кон­сен­сус за фор­мулирането и прилагането на Пакт за поч­теност, професионализъм и ком­петен­т­ност

по отношение на номинираните за високи управ­лен­ски длъж­ности. Укреп­ване на дър­жав­ността и вър­ховен­с­т­вото на правото.

Въвеж­дане на кон­с­титуционни и законови промени, гаран­тиращи:

- Граж­дан­с­ките права и граж­дан­с­кото учас­тие в дър­жав­ното управ­ление;

- Независима съдебна власт в служба на справед­ливостта и общес­т­вения интерес; оптимизиране на струк­турата и фун­к­циите на ВСС; ефек­тивна, отговорна и поч­тена прокуратура; под­чинение на магис­т­ратите един­с­т­вено на закона;

- Ефек­тивно раз­деление на влас­тите и укреп­ване на инс­титуциите;

- Проз­рач­ност и пред­видимост на законот­вор­чес­кия процес и пресичане на лобис­т­кото законодател­с­тво;

- Засилена защита на соб­с­т­веността и чес­т­ната кон­курен­ция на биз­неса;

- Без­ком­п­ромисно прес­лед­ване на коруп­цията без оглед на политичес­ката принад­леж­ност и общес­т­веното положение на извър­шителите. Ако това не се случи, всяко след­ващо управ­ление може да продължи да въз­п­риема властта като източ­ник на без­наказано облагодетел­с­т­ване, а пороч­ният управ­лен­ски модел и олигар­хията ще продъл­жават да се въз­п­роиз­веж­дат;

- Работа на дър­жав­ните органи и струк­тури за сигур­ност в полза на общес­т­вото и дър­жав­ния суверенитет. Раз­ширяване на механиз­мите за проз­рач­ност и отчет­ност и пресичане на злоупот­ребите с власт и краж­бите;

- Пред­с­тавяне на обос­новани раз­чети за очак­ваните ефекти при поемане на раз­ходи от страна на правител­с­т­вото и на отчет за пос­тигане на зададените цели;

- Засил­ване ролята на пар­ламента като орган за кон­т­рол над Минис­тер­с­кия съвет, включително с въз­с­тановяване на блиц-контрола. Раз­ход­ване на бюджетен излишък след одоб­рение от Народ­ното съб­рание;

- Ефек­тивни проверки на лицата, заемащи висши пуб­лични длъж­ности, и свър­заните с тях лица за съот­вет­с­т­вие между закон­ните им доходи и стан­дарта им на живот;

- Засил­ване на граж­дан­с­кия кон­т­рол чрез: реално елек­т­ронно управ­ление; проз­рач­ност и отчет­ност на всички пуб­лични раз­ходи; излъч­ване онлайн на работата на комисиите за общес­т­вени поръчки над определен финан­сов праг, както и на заседанията на Комисията за защита на кон­курен­цията; актуален регис­тър за всички кон­цесионни договори и анек­сите към тях; освет­ляване на кредит­ното пор­т­фолио на ББР;

- Пуб­ликуване на всички договори и споразумения с кон­т­рагенти, сключени до момента от дър­жав­ните фирми, страни по договори за вът­решно въз­лагане (inhouse), както и на плащанията по тях. Ограничаване на обх­вата и обема на договорите за вът­решно въз­лагане;

- Ясни критерии и пуб­лич­ност при определяне на проек­тите в Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост на Репуб­лика Бъл­гария, така че проек­тите да способ­с­т­ват за модер­низация на страната, а не само за усвояване на сред­с­тва;

- Гаран­тиране на свободата на словото чрез проз­рач­ност на медий­ната соб­с­т­веност, финан­сова независимост на общес­т­вените медии от управ­ляващите и спаз­ване на професионал­ните и етични стан­дарти.

Отношението ни към икономичес­ката, здрав­ната, образовател­ната и социал­ната политики на управ­ляващите ще определяме както досега: в съот­вет­с­т­вие с пол­зата им за отдел­ния човек, общес­т­вото и бъл­гар­с­ката природа.

Този ранен анонс на кан­дидатурата ни цели да даде въз­мож­ност на политичес­ките актьори да се позиционират спрямо огласените прин­ципи и приоритети при заявяване на своите стратегически намерения, което ще помогне на бъл­гар­с­ките избиратели да нап­равят инфор­миран избор между статук­вото и алтер­нативата. Нас­тоящото пос­лание изразява убеж­денията ни, от които се водим през целия си ман­дат, както и

волята ни да продъл­жим да работим за нова Бъл­гария.

Убедени сме, че без посочените промени големият потен­циал на страната ни не може да се опол­зот­вори. Те са неот­менимият фун­дамент, върху който бъдещите правител­с­тва ще могат да раз­гър­нат съзидателни политики за реформи в образованието, здравеопаз­ването, социал­ната сфера, кул­турата и духов­ността, сигур­ността; насър­чаване на пред­п­рием­чивостта и прив­личане на инвес­тиции; повишаване на произ­водител­ността; раз­витие на зелена икономика, основана на наука, иновации и дигитализация. Като президент и вицеп­резидент ще продъл­жим усилията си за обединяване на обединяване на общес­т­вото около тези ключови приоритети, за да вър­нем заедно доверието в дър­жавата, да пречупим негатив­ните тен­ден­ции, да победим бед­ността и без­п­равието и да гаран­тираме дос­той­ното ни място в европейс­кото семейс­тво и бъдещето ни като нация.

Очак­ваме да бъдем заедно с БСП на тези избори

С Илияна Йотова очак­ваме, че ще бъдем заедно с бъл­гар­с­ките социалисти на президен­т­с­ките избори, с хилядите хора от ляво, които са наше политическо семейс­тво. Това каза дър­жав­ният глава Румен Радев по време на прес­кон­ферен­ция по повод чет­вър­тата годиш­нина от встъп­ването си в длъж­ност, предаде „Фокус“. Уверен съм че доверието между нас укрепна през тези трудни 4 години, защото те доказаха, че продъл­жаваме да изпъл­няваме поетия ангажимент за нова Бъл­гария – бъл­гар­с­кия на прос­перитет и вър­ховен­с­т­вото на правото, така че очак­вам да бъдем отново заедно“, заяви той. Президен­тът посочи, че никога не съм е срещал с почет­ния пред­седател на ДПС Ахмед Доган. „Той наис­тина е трудно дос­тъпен, надявам се, че при почести пуб­лични изяви, ще имаме въз­мож­ност да се видим. Канил съм ДПС на срещи, но той не е присъс­т­вал. Как сте сигурни, че 200 000 гласа са дошли от ДПС? Раз­ликата с ГЕРБ е 800 000 гласа“, уточни Радев. По думите му бъл­гар­с­кото общес­тво очаква всяка една пар­тия да се произ­несе как вижда бъл­гар­с­ката дър­жава. „Под­к­репям всяка политическа инициатива и алтер­натива, която да бъде водена спрямо тези приоритети“, добави той. „Що се отнася до специал­ния прокурор, моят правен екип ще получи инс­тин­ско професионално нас­лаж­дение, докато се занимава с този казус“, каза още Радев.

Ако Навални беше бъл­гарин щеше да раз­с­ледва шкаф­чето на Борисов, а той щеше да го изгори

Ако Навални беше бъл­гарин, щеше да раз­с­ледва шкаф­чето на Борисов, а той щеше да се опита да го изгори. „Позицията ми е ясна, много преди Борисов да се произ­несе по нея. Още когато скан­дираха „мутри вън“ под неговите прозорци, но той не смееше да стъпи на работ­ното си място. Когато граж­дани бяха бити, той не нап­рави нищо. Винаги съм бил против насилието и арес­тите на мирно протес­тиращи граж­дани, независимо дали в София, Мос­ква или другаде по света. Против задушаването на словото и коруп­цията, където и да е по света“, заяви Радев. „Ако Навални беше бъл­гарин, той щеше да раз­с­ледва шкаф­чето на Борисов, а той щеше да се опита да го изгори, както зап­лашва Елена Йон­чева. Един­с­т­вено президен­тът на Полша се е произ­несъл, означава ли, че лип­сата на останалите европейски президенти, не са защит­ници на демок­рацията?“, попита президен­тът.

Борисов отчаяно ни дели, моята цел е да обединявам

Виж­дам отчаяните опити на г-н Борисов и хората около него да въз­родят деленето в общес­т­вото на комунисти и антикомунисти. Моята грижа е обединението на бъл­гарите. Трябва най-сетне да пос­тиг­нем национално единение и да пос­тавим вед­нъж завинаги в миналото всяко политическо мотивирано насилие“, заяви Радев.

Ще видим кой ще загърби морала в името на властта

Макар че партията-държава има всички инс­т­рументи да отчете висок изборен резул­тат, пред­с­тои да видим дали и кои пар­тии ще прис­танат на днеш­ните управ­ляващи и биха ли загър­били морала в името на властта. „Както виж­дате написаната за една нощ Кон­с­титуция на управ­ляващите претърпя пълен провал. Президен­т­с­ката инс­титуция се отнася изк­лючително отговорно към правомощията си за кон­с­титуционни пред­ложения. Работихме интен­зивно по този въп­рос. Въп­рос на време и преценка е кога ще внеса своето пред­ложение. За него е необ­ходим легитимен пар­ламент, който да се отнася отговорно към бъдещето на Бъл­гария, а не да прави тяс­нопар­тийни политически сметки и да се опитва да оценява на гърба на Кон­с­титуцията“, комен­тира Радев. По думите му бъл­гарите искат ново правител­с­тво с решителни мерки срещу коруп­цията, раз­хищенията и раз­пада на дър­жав­ността.

КАРЕ:

Вицеп­резиден­тът Илияна Йотова: Смяната на модела означава силна дър­жава на отговор­ните дейс­т­вия

 

Протес­тите на бъл­гарите са не само емб­лема на 2020 г., но и огромна енер­гия, която продъл­жава в след­ващата страница от „Проек­тът за Бъл­гария“ и минава през смяната на модела. Смяната на модела не означава промяна на пар­ламен­тар­ното уст­ройс­тво на Бъл­гария, а край на политиката на мегафона. Бъл­гарите от близо и далеч трябва да припоз­нават себе си в управ­лението. Хората в Бъл­гария не са рек­визит на злополучна политическа пиеса, а главно дейс­т­ващо лице в реал­ния живот. Ние сме бъл­гар­ски граж­дани с права, а не поданици. Това заявява вицеп­резиден­тът Илияна Йотова в своя отчет за чет­вър­тата година от ман­дата. Вицеп­резиден­тът не учас­тва в традицион­ната прес­кон­ферен­ция, тъй като се лекува от коронавирус.

 

Смяната на модела означава дър­жава, в която ком­петен­тни и грамотни хора дават реални решения на проб­лемите, а не подаяния. Дър­жава на отговор­ните дейс­т­вия, а не на ароган­т­ния политически пиар“, посочва Илияна Йотова. „Смяната на модела означава да скъсаме с живота на „парче“. Пар­четата не са и не могат да бъдат „пред­ложението за Бъл­гария“. Пан­демията на неравен­с­т­вата, която се превърна в хронична, не може да се реши с безот­четно раз­даване на милиони от смет­ките на утреш­ните поколения“, заявява вицеп­резиден­тът и под­чер­тава: Смяната на модела означава невъз­мож­ност да пол­з­ваш европейски пари (особено сега в кризата) за соб­с­т­вени предиз­борни цели, а който го прави – да носи наказателна отговор­ност.

 

Според вицеп­резидента смяната на модела означава пред­с­казуемост и стимули за раз­витие за мал­ките и сред­ните пред­п­риятия, за гръб­нака на бъл­гар­с­ката икономика, решения, които се под­чиняват на икономическа логика – с 12-те милиарда от Европа да се съз­дават работни места, работеща икономика, а не бюрок­рация.

 

В европейски аспект според Илияна Йотова смяната на модела означава Бъл­гария да завърши успешно пъл­ноп­рав­ното си евроч­лен­с­тво с място в еврозоната и Шен­ген, а не със специални наб­людения за вър­ховен­с­т­вото на закона.

Искаме и можем заедно да напишем след­ващата страница от „Проек­тът за Бъл­гария“, в която пътят към храма не се срутва, мет­рото не се помита от „цунамито“ на Пер­лов­с­ката река, дупка не зейва пред най-голямата бол­ница в Бъл­гария“, заявява вицеп­резиден­тът.

 

Ние, бъл­гарите, трябва да намерим своето място в един променен и несигурен нов свят. За да сме готови за него, трябва да променим първо страната си! Това каз­ват хората от площадите на протеста в Бъл­гария и по света, от елек­т­рон­ните писма на тези, които са зад граница“, посочва Илияна Йотова. Вицеп­резиден­тът е убедена, че бъл­гар­с­ките диас­пори не са „ничии хора“ и заедно бъл­гарите в Бъл­гария и бъл­гарите в чуж­бина можем да пос­тиг­нем много.

 

Най-важният и неот­меним приоритет в работата на Илияна Йотова е политиката с бъл­гарите в чуж­бина. Пан­демията от Ковид-19 не поз­воли провеж­дането на планирания за юли м.г. голям форум с бъл­гар­с­ките общ­ности зад граница. Вицеп­резиден­тът и екипът й успяха да раз­ширят мрежата от бъл­гар­ски общ­ности с „нови земи“ от Уруг­вай, Мек­сико, Перу, от Авс­т­ралия и Азия.

Пан­демията отк­рои още повече необ­ходимостта от национална политика за бъл­гар­с­ките исторически диас­пори в чуж­бина. Политика, която нямаме, но която става все по-актуална. Тази политика пред­полага не само преговори и срещи, а лос­тове за правене на политика – лек­торати по бъл­гар­ски език, изг­раж­дане на лоби в науч­ните среди, раз­п­рос­т­ранение на бъл­гар­с­ката кул­тура. Аз и моят екип сме готови да се включим в ней­ното изработ­ване“, убедена е Илияна Йотова. Кон­к­ретна илюс­т­рация на лип­сата на такава политика е раз­горялата се дис­кусия с Репуб­лика Северна Македония. „Отношенията ни с нея се свиха до издаването на бъл­гар­ски пас­порти“, посочва вицеп­резиден­тът. 

Отп­равна точка в дей­ността на Илияна Йотова с бъл­гарите в чуж­бина е съх­ранението и раз­п­рос­т­ранението на бъл­гар­с­кия език и кул­тура.

Благодарение на инициативата на Илияна Йотова, на големия учен и човек проф. Венко Кънев и на Бъл­гар­с­кото национално радио днес 250 аудио урока по бъл­гар­ски език се слушат и учат в десетки испаноговорящи страни.

Със съв­мес­т­ните усилия на кмета на Калофер, на Национал­ния музей „Христо Ботев“ в Калофер и Минис­тер­с­т­вото на кул­турата къщата на Ботев в бесараб­с­кото село Задунаевка раз­казва за живота и делото на бъл­гар­с­кия национален герой. След бесараб­с­ката част на Украйна и Мол­дова, през изминалата година бяха над­г­радени връз­ките с историчес­ките общ­ности от Тав­рия, Приазовието, Запорож­ката област.  

Общите усилия и коор­динация между бъл­гар­с­ките инс­титуции и решаващият глас на бъл­гар­с­ката общ­ност запази Бол­г­рад­с­кия регион в Украйна като цен­тър на бъл­гар­щината.

През 2020 г. Илияна Йотова организира две вир­туални инициативи с бъл­гарите в чуж­бина. Над 500 бъл­гар­чета, тех­ните родители и учители изп­ратиха своите пос­лания в „Голи са без книги всички народи“ по случай 24 май. За Деня на народ­ните будители стотици наши сънарод­ници от цял свят писаха и говориха за своята „Будна Бъл­гария“.