Заловените наркотрафиканти изнасяли хероина директно за САЩ

Група за трафик на хероин от Тур­ция, през страната ни към Съединените щати беше задър­жана при акция на антимафиотите и ГДБОП. Един от арес­туваните е бъл­гарин. Раз­с­лед­ването е по молба за правна помощ, дошла от Вашин­г­тон, уточни БНТ.Групата е раз­к­рита, след като е започ­нало съв­мес­тно раз­с­лед­ване на ГДБОП и Американ­с­ката служба за противодейс­т­вие на нар­кот­рафика.

Задър­жаните до момента са шес­тима — един е бъл­гарин, другите са граж­дани на Репуб­лика Сър­бия, има и хора с двойно граж­дан­с­тво.

Единият от задър­жаните е извес­тен с това, че по него е стреляно през 2007 г. у нас и тогава съм­ненията са, че опитът за убийс­тво е бил мотивиран именно с проб­леми с трафика на хероин. Хероинът е влизал в страната ни през сухопът­ната граница с Тур­ция чрез камиони, които се занимават с меж­дународен превоз на товари и е бил пред­наз­начен за износ дирек­тно за САЩ. Това е първи такъв случай, засечен у нас.

Начална точка на трафика е Репуб­лика Тур­ция през Бъл­гария, евен­туално през раз­лични страни от Западна Европа. Крайна точка — САЩ, обясни изпъл­няващият фун­к­циите ръководител на Специализираната прокуратура Вален­тина Маджарова. Реално схемата винаги е почти една и съща. Новото е, че по един или друг повод реално на територията на страната се осъщес­т­вяват такива сделки между раз­лични криминални субекти, които впос­лед­с­т­вие се опит­ват да ги депор­тират на територията на Западна Европа и САЩ — това може да се каже. Досега не сме имали такъв канал, който да се занимава дирек­тно с тран­с­пор­тиране на хероин към САЩ. Под­гот­вяното количес­тво е било на стой­ност 260 000 евро, тол­кова е тряб­вало да получат за това количес­тво 20 кг хероин, каза дирек­торът на ГДБОП Любомир Янев. На този етап не може да се каже каква част от количес­т­вата, преминаващи през страната, са отделяни за вът­реш­ния пазар.