ЦИК поиска 1,2 млн. лв. за допълнителни възнаграждения в СИК и РИК

ЦИК поиска 1,2 млн. лв. за допълнителни възнаграждения в СИК и РИК

Проект на План смет­ката, за провеж­дането на пар­ламен­тар­ните избори е изп­ратена за съг­ласуване с комисията. В проекта ЦИК пред­лага на минис­търа на финан­сите да се увеличат с още 1,2 млн. лв. пред­видените към момента сред­с­т­вата за въз­наг­раж­дения на членовете на район­ните избирателни комисии и на сек­цион­ните избирателни комисии, съобщи „Нова телевизия”. Колеги от сек­цион­ните избирателни комисии, район­ните избирателни комисии са на аван­гарда – т.е. най-отпред, и това изис­ква по някакъв начин да бъдат ком­пен­сирани за рис­ковете, които ще имат в периода и по времето на изборите. Считам, че това увеличение би ком­пен­сирало до голяма степен този риск, който имат колегите, заяви пред­седателят на ЦИК Алек­сан­дър Анд­реев.