Финансистката Миглена Филипова е кандидатът на БСП за кмет на Мъглиж

Финансистката Миглена Филипова е кандидатът на БСП за кмет на Мъглиж

Кан­дидатът за кмет на община Мъг­лиж Миг­лена Филипова, издиг­ната от коалиция „БСП за Бъл­гария“ внесе  днес докумен­тите за регис­т­рация за изборите на 28 фев­руари. Тя дойде в Общин­с­ката избирателна комисия заедно с народ­ния пред­с­тавител Георги Гьоков и пред­седателя на БСП Дияна Янева, които пред­с­тавиха кореняк-мъглижанката.

Миг­лена Филипова е член на БСП и живее в Мъг­лиж. По професия е икономист-финансист, завър­шила е Великотър­нов­с­кия универ­ситет “Св. св. Кирил и Методий“ -   специал­ността „Финанси на пред­п­риятията“. Има над 20 години професионален опит. „Тя е отговорна, енер­гична,  инициативна и  решителна, точно такъв кмет е необ­ходим на своите съг­раж­дани. Вяр­вам че ще управ­лява ком­петен­тно и проз­рачно и ще преоб­рази община Мъг­лиж.“, обяви Гьоков. По думите на Янева тя ще обедини хората и ще реши проб­лемите по най-добрия начин, тъй като живее тук 45 години, от деня на своето раж­дане до днес. Преди дни общин­с­ката организация на БСП-Мъглиж единодушно зас­тана зад ней­ната кан­дидатура, която бе утвър­дена и от Национал­ния съвет на пар­тията.

Обичам Мъг­лиж, тук израс­нах, учих и продъл­жавам да живея в моя град.  Желанието на мъг­лижани за промяна в общин­с­кото управ­ление и раз­витие на условията за живот ме мотивираха да се кан­дидатирам за кмет. Вяр­вам, че заедно с жителите можем да превър­нем общината в уютно, под­редено,  чисто и безопасно място за живеене“, каза кан­дидатът за кмет с номер 9 в бюлетината. Тя пос­рещна поз­д­равите на минувачите по цен­търа, които изразиха радостта си от това, че най-сетне се е регис­т­рирала кореняк-мъглижанка за изборите за общин­ски кмет.