От „Дондуков” 2 опровергаха внушения срещу президентския съветник Пламен Узунов

От „Дондуков” 2 опровергаха внушения срещу президентския съветник Пламен Узунов

В отговор на отп­равени въп­роси към прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава във връзка с пуб­ликация в интернет-платформата на вес­т­ник „24 часа“, в която се твърди, че „ОЛАФ заподозря в коруп­ция Пламен Узунов“, изп­ращаме след­ното опровер­жение:

Нап­равеното твър­дение в статията на вес­т­ник „24 часа“ е груба манипулация на фак­тите.  Раз­с­лед­ването на ОЛАФ се отнася за сключен договор от МВР на 22 фев­руари 2018 г., а не на 23 март 2017 г., както е посочено в материала. Въп­рос­ният договор, както и анек­сът към него, са пуб­ликувани на интернет-страницата на Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи. От тях става ясно, че този договор е сключен няколко месеца след края на ман­дата на служеб­ното правител­с­т­вото, в което минис­тър на вът­реш­ните работи е Пламен Узунов.

В съоб­щението от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава е приложен тек­ста на самия договор, както и на анекса към него.