Готвим се за трета вълна на заразата

Готвим се за трета вълна на заразата

Разполагаме с 3 седмици преди да достигнем нов пик в броя на заразените, предупреди началникът на щаба ген. Венцислав Мутафчийски

Бъл­гария се готви за трета вълна на Covid-19. До три сед­мици се очаква нов пик в броя на заразените. Въп­росът е дали у нас това ще се случи плавно като във Фран­ция, или зал­пово както в Пор­тугалия. По кой път ще минем зависи от това как ще се дър­жим и дали ще спаз­ваме мер­ките, стана ясно по време на сед­мич­ния брифинг на Национал­ния оперативен щаб, съобщи Топновини.бг. Резул­татите дотук не ни дават право да проявим доза лекомис­лие, защото пос­тиг­натото е много крехко. Не искам да бъдем лекомис­лени, а да бъдем готови за тази трета вълна, която вече е в Европа. Призовавам бъл­гар­с­ките граж­дани към разум и спокойс­т­вие. Да бъдат спокойни, че ние мис­лим и осъз­наваме отговор­ността, която сме поели. Анализираме дан­ните на 12-часова база, заяви здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. Проф. Ангелов увери, че дър­жавата е осигурена по отношение на медикаменти и лични пред­пазни сред­с­тва, има и дос­татъчно апаратура и лекари. Ще получим дос­татъчно количес­тво вак­сини, с които да продъл­жим да вак­синираме желаещите. Проб­лемът са онези почти 50% от бъл­гарите, които не знаят дали ще се вак­синират или които се колебаят, отбеляза той. В тази връзка от здрав­ното минис­тер­с­тво правят стъпки за национална инфор­мационна кам­пания. През пос­лед­ните 24 часа у нас са регис­т­рирани 719 нови случая на коронавирус при нап­равени 9 876 теста, сочат дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал. Това означава, че 7,28% от взетите проби са дали положителен резул­тат. 4380 от тес­товете са по метода PCR, a останалите 5496 са бързи антигенни тес­тове. Най-много нови случаи има в София — 170, след това се нареж­дат Бур­гас със 77 и Плов­див с 66 новозаразени. Общият брой на пот­вър­дените случаи у нас вече е 221 266. Намалява броят на актив­ните случаи и към момента те вече са 20 496. Увеличава се обаче броят на нас­танените в бол­ница — 2 969, от които 284 са в интен­зивно отделение. Медицин­с­ките служители, при които е кон­с­татиран новият коронавирус са общо 9587. През пос­лед­ните 24 часа са излекувани 1068 души, така общият им брой дос­тига 191 552. Жер­т­вите на болестта у нас станаха 9 218, 40 от които са от пос­лед­ното денонощие. До момента у нас са пос­тавени 50 124 дози на вак­сините срещу COVID-19. През пос­лед­ното денонощие са извър­шени 4 207 имунизации — 3825 с вак­сината на “Пфайзер/Бионтех“ и 382 с тази на “Модерна“. 16 433 души вече са получили по две дози. Бъл­гария е на 26-о място по заболеваемост и на 13-о място по смър­т­ност в ЕС, отчетоха от щаба. Осем области у нас са в чер­вената зона — с най-висока заболеваемост е Кюс­тен­дил, а с най-ниска Тър­говище, обяви глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. Според него засега е добра и сме в свет­лата зона на Европа, но тен­ден­цията се обръща и през целия фев­руари се очаква пос­тепенно повишаване на заболеваемостта. В сред­ната група в оран­жево са 12 области. Осем остават в чер­вената зона, като това са някои като София град бяха вър­нати обратно в чер­вената зона. Зависи откъде гледаме ситуацията. В момента тя все още е много добра. Пет страни в Европа са в най-светлата зона — Бъл­гария, Гър­ция, Фин­лан­дия, Нор­вегия и Ислан­дия. Но тен­ден­цията се променя“, уточни Кун­чев. Нелепо е да се търси допъл­нително раз­х­лаб­ване на мер­ките. Циф­рите доказ­ват, че има събуж­дане в столицата. Апелът ни е медицин­с­ките дирек­тори да затег­нат редиците, обяви начал­никът на щаба ген. Вен­цис­лав Мутаф­чийски. По думите му раз­полагаме с около 3 сед­мици преди да дос­тиг­нем нов пик в броя на заразените.