Корнелия Нинова връчи членски книжки на млади социалисти

Корнелия Нинова връчи членски книжки на млади социалисти

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова връчи елек­т­ронни карти за член­с­тво в БСП на новоп­риети и въз­с­тановили статуса си на социалисти на над 30 софиянци.

София е чет­вър­тият облас­тен град след Плов­див, Варна и Кюс­тен­дил, където пред­седателят на БСП лично поз­д­рави новите и завър­нали се в пар­тията социалисти. Това е резул­тат от обявената от пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова  „Национална кам­пания за прием на нови членове.”

Сред станалите членове на пар­тията са множес­тво успешни млади хора — студенти, юристи, икономисти, инженери, пред­с­тавители на час­т­ния биз­нес, хора на мени­джър­ски позиции и доказани професионалисти.

След обявяваната преди две сед­мици от Кор­нелия Нинова „Национална кам­пания за прием на нови членове“ десетки плов­див­чани се вляха в редиците на БСП, завър­наха се и социалисти, напус­нали преди време заради раз­ног­ласия с бивши ръковод­с­тва на пар­тията. Примерът им пос­лед­ваха и във Варна и в Кюс­тен­дил, а сега и в София. Десет­ките под­дръж­ници на политиките и рефор­мите в пар­тията, провеж­дани от Нинова, се въз­пол­з­ват от шанса да се вър­нат и да под­к­репят лидера и левицата.

В струк­турите на БСП в цялата страна продъл­жават да пос­тъп­ват молби за член­с­тво в пар­тията.