Крум Зарков: Управляващите използваха извънредното положение за лобизъм в хазарта

Крум Зарков: Управляващите използваха извънредното положение за лобизъм в хазарта

От БСП днес поис­каха инфор­мация как се е стиг­нало до решението Бъл­гария да плаща по-висока вноска на Европейския съюз, като отбелязаха, че там отива не само вноска от страната ни, а и част от ДДС и част от митата. „За съжаление за пореден път управ­ляващите не дадоха кон­к­ретен отговор”, кон­с­татира заяви зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на БСП Крум Зар­ков по БНТ. Социалис­тът бе категоричен, че Бъл­гария е пъл­ноп­равен член на ЕС и трябва да заявява своята  позиция, а не просто да седи и да чака подаяния. “Опитахме да проведем дебат за поведението на Бъл­гария в Европейс­кия съюз“, уточни Зар­ков и попита: „След като от ГЕРБ внесоха промени в Закона за хазарта през Закона за извън­ред­ното положение има някой, който да каже какво е общото между извън­ред­ното положение и хазарта?“.

Той разясни, че от 8 раз­поредби само едната касае ковид-кризата, а другите 8 касаят промени в Данъч­ния кодекс, Дър­жав­ния бюджет и Закона за хазарта. “Управ­ляващите изпол­з­ват темата с извън­ред­ното положение, за да прокарат куп неща. А защо не се прокар­ват по нор­мал­ния ред? Защото някой не иска да се видят истин­с­ките мотиви за тези промени и те нямат нищо общо с кризата”, разоб­личи пос­тъп­ките и намеренията на ГЕРБ депутатът от БСП, който е с ценз на юрист.

Зар­ков под­черта, че големият проб­лем с мер­ките за извън­ред­ното положение е в тях­ната стабил­ност и устойчивост: “Ние нас­тоявахме още преди година да се изготви закон, който да може да даде пер­с­пек­тива на раз­лич­ните сек­тори, бран­шове и хора как да преминат през тази криза. Тези промени — сут­рин едно, обед друго, вечер трето, показ­ват лип­сата на управ­ление”, категоричен бе Крум Зар­ков.

Депутатът отбеляза, че лидер­с­ката битка ще бъде в София и в Плов­див: “В Плов­див имахме проб­леми, които решихме. Сега пред­седателят на БСП поема отговор­ност и отива там. Мисля, че няма социалист, който в този ключов момент да не зас­тане зад социалис­тите и зад лидера на своята пар­тия. Надявам се и много хора, които не са социалисти да под­к­репят левицата на тези избори”. Социалис­тът изтъкна, че реалис­тич­ните сценарии след 4-ти април са два — коалиция около ГЕРБ, или коалиция около БСП. Той под­черта, че БСП ще работи за това да бъде на първо място на пар­ламен­тар­ните избори. “Негатив­ната оценка от Съвета на Европа е поред­ната слаба оценка, която получават управ­ляващите. Срамно е пос­тоянно да изп­ращат препоръки на Бъл­гария и тя да не може да ги изпъл­нява. Истината е, че цялата тази идея с над­г­лав­ния, супер-мега прокурор, е бутафорна. С по-дипломатичен език същото е казано и от Съвета на Европа”, заяви Крум Зар­ков.

Това Народно съб­рание ще бъде запом­нено с етикета „Преходни и зак­лючителни раз­поредби“, категорична бе народ­ният пред­с­тавител от Пар­ламен­тарна група на „БСП за Бъл­гария“ Надя Клисур­ска от пар­ламен­тар­ната трибуна по повод поред­ните лобис­тки тек­с­тове, които управ­ляващите се опит­ват да прокарат през Закона за мер­ките и дейс­т­вията по време на извън­ред­ното положение.

Не виж­дам какво е извън­ред­ното във въвеж­дането на лиценз на хазар­тна игра, че го правите през Закона за извън­ред­ното положение. Но явно вече е прак­тика всяко Народно съб­рание да започва със Закона за хазарта и да завър­шва със Закона за хазарта“, обърна се тя към вносителите на тек­с­товете от мнозин­с­т­вото.

В ком­п­лект с това ни се пред­лагат тек­с­тове, свър­зани с под­к­репата за прием­ните семейс­т­вата, които отг­леж­дат деца с над 90% степен на увреж­дания, както и за нас­танени при близки и род­нини. Тази помощ обаче се раз­п­ределя по изк­лючително дис­к­риминационен начин и нищо не се прави за решаване на въп­роса с  голямата раз­лика между помощта, която получават прием­ните семейс­тва и близ­ките и род­нините на децата“, критикува Клисур­ска.

Отново се прави законодател­с­тво на парче през преходни и зак­лючителни раз­поредби — не, за да се реши един проб­лем, а да се отворят два-три след­ващи“, посочи проб­лема тя.

През 10 закона в 11-ти пак се занимават със Закона за хазарта, а не с децата в нерав­нос­тойно положение. Чакат с отворената чанта да си получат комисион­ните, ако издадат лиценза, за който искат. Срам и позор“, отбеляза от своя страна депутатът от левицата проф. Румен Гечев.