Започна трета фаза на ваксинацията у нас

Започна трета фаза на ваксинацията у нас

В третият ваксинационен план, са включени и представители на Централната избирателна комисия, Районните и Секционните избирателни комисии

Пър­вите 28 000 дози на вак­сината на Окс­фор­д­с­кия универ­ситет и британско-шведската фар­мацев­тична ком­пания Аст­раЗенека прис­тиг­наха у нас в склада на Бул­Био вчера, съобщи Нюз.бг. Вчера е получена инфор­мация за по-ранното прис­тигане на дос­тав­ката и вед­нага е съз­дадена организация, за да започне процесът на третата вак­синация, обясни Бог­дан Кирилов, дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция по лекар­с­т­вата. Това е третата по вид вак­сина и втора по начин на образуване на антитела. Тя е аденовирусна. Много е лесна за съх­ранение и изпол­з­ване, обясни пред­седателят на Национал­ния вак­синационен щаб проф. Красимир Гигов, цитиран от Един­ния инфор­мационен пор­тал. Третата фаза на масовия вак­синационен процес започна от “Пирогов“. В нея са включени всички служители, отговорни за фун­к­циониране на дър­жав­ните дей­ности. Ще се вак­синират и всички служители на “Бул био“, тъй като са отговорни за приемането и съх­ранението на вак­сините. Относно това дали вак­сината на Аст­раЗенека е безопасна за хора над 55 г., тъй като за тях не е имало дос­татъчно клинични изпит­вания, Кирилов обясни, че вак­сината щяла да може да се прилага, тъй като била прис­тиг­нала с кратка харак­терис­тика, лис­товка и инфор­мация за пос­тавяне на втората доза. Цялата инфор­мация е налична по отношение на хората над 55 години, официално в показанията няма ограничения, на хора над 18 г. може да бъде пос­тавена вак­сината. В клинич­ните изпит­вания те са били по-ограничен брой, за тях е нап­равено проуч­ване на база имунен отговор и безопас­ност, няма раз­лика с останалите групи, което дава въз­мож­ност за вак­синация, увери дирек­торът на Аген­цията по лекар­с­т­вата. През след­ващата сед­мица ще има по-ясни указания, тъй като анализираме инфор­мацията не само от ЕС, но и от Великоб­ритания, където вак­синирането с нея стар­тира по-рано. Комитетът по вак­синация и имунизации на Великоб­ритания препоръчва вак­сината и за лица над 65 години. В след­ващите дни ще има указания и от наша страна, тъй като искаме да имаме кар­тина от всички дър­жави, където тя се прилага. В третият вак­синационен план, са включени пред­с­тавители на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК), Район­ните избирателни комисии (РИК) и Сек­цион­ните избирателни комисии (СИК). Има дози за всички желаещи, така че да може да бъде гаран­тиран един безопасен изборен процес, комен­тира Нюз.бг. През фев­руари се очак­ват 260 000 дози вак­сини. Припом­няме, че страни като Гер­мания, Фран­ция, Испания, Италия, Авс­т­рия, Швеция, Нор­вегия и Полша ще изпол­з­ват въп­рос­ната вак­сина само за хора до определена въз­раст. Швей­цария пък отказа да раз­реши изпол­з­ването на вак­сината на Аст­раЗенека и Окс­фор­д­с­кия универ­ситет. Интер­валът между пос­тавянето на двете дози при вак­сината на Окс­фор­д­с­кия университет/АстраЗенека е между 4 и 12 сед­мици. Заради това от вак­синацион­ния щаб обмис­лят полученото количес­тво да бъде изпол­з­вано само като първа доза. Окон­чател­ното решение ще бъде взето след­ващата сед­мица на заседание на щаба. До края на фев­руари страната ни очаква още четири дос­тавки от вак­сината на Аст­раЗенека. В понедел­ник у нас ще бъдат дос­тавени 17 550 дози от вак­сината на Пфайзер/БиоНТех. В средата на сед­мицата ще получим и 6 хил. дози от вак­сината на Moderna.